Francis đánh đồng Biretta với lông vũ man dợ

Trao đổi với Thượng hội đồng Amazon (ngày 7 tháng 10), Francis gọi việc đặt nền văn minh đối nghịch với sự man rợ là "sự xúc phạm". Ông bày tỏ sự khó chịu liên quan đến một bình luận đùa cợt về một …