vi.news
59

Francis cũng đã hỏi Tổng Giám mục Viganò về Dòng Tên

Giáo Hoàng Francis đã hỏi Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò, lúc đó là Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ, về tình hình của Dòng Tên Hoa Kỳ, khi vào ngày 23 tháng 6 năm 2013, ông muốn biết về vụ bê bối …