കർദ്ദിനാൾ കാസ്പർ: ബ്രഹ്മചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫ്രാൻസിസ് തയ്യാറാണ്

ആമസോണിയൻ മേഖലയിലുള്ള എട്ട് ബിഷപ്പ്സ് കോൺഫറൻസുകൾ ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന ആമസോണിയൻ സൂനഹദോസിൽ വെച്ച്, ബ്രഹ്മചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫ്രാൻസ…