Stylita
2272

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, …
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Theodorá-Máriá
Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

Samsonovi je to jedno on ví své.

Takový Samson a jeho parta hic, se u piva
doumlouvají, nedbaje na Gal 1,7-9 a
zvláště také bulu papeže Pavla IV o
neplatností mší svatých ve spojení
s heretiky, takže tento Samson vymyslel

s ostaním, že mše je platná a basta.
apredsasatoci likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/02_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/02_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná: Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa." Hlas praví: "Volej!" Řekl jsem: "Co mám volat?" Každé tělo je tráva a všechna jeho sláva jako polní květ. Uschne tráva a opadal květ, když jej ovanul Hospodinův dech. Ano, trávou je lid. Uschla tráva a opadal květ, slovo našeho Boha však trvá navěky. Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.
Iz 40,1-11

Žalm:
Odp: Hle, náš Bůh přijde s mocí.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno,
rozhlašujte den po dni jeho spásu!

Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje,
národy řídí podle práva.

Radujte se, nebesa, zajásej, země,
zahuč, moře a vše, co je naplňuje;
zaplesej, pole a vše, co je na něm.

Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy
před Hospodinem, že přichází,
že přichází řídit zemi.

Bude řídit svět spravedlivě,
národy bude spravovat věrně.
Zl 96

Evangelium:
Mt 18,12-14

Církevní kalendář:
sv. Eulálie /z Meridy/ (+304)
Narodila se asi r. 292 v Méridě ve Španělsku, do vážené křesťanské rodiny. Dětství prožívala v nevinnosti, čistotě a zbožnosti. Byla tichá a ráda vyhledávala ústraní k přemýšlení o pravdách Božích. Pronásledování křesťanů v době císaře Diokleciána dolehlo i na věřící ve Španělsku. Matka dívky Eulálie si o svou předčasně vyzrávající dceru dělala starosti a čím tato byla ve víře pevnější a odhodlanější hájit pravdu, tím více ji hlídala.
Jednoho dne prý dvanáctiletá Eulálie přesto odešla k místu, kde místodržící Dacián právě vykonával soud nad křesťany, kteří jí byli vzorem. Traduje se, že předstoupila před soudce se slovy: "Hledáte křesťany? Tak tady jsem!" a začala poukazovat na bezmocnost modly, která je dílem lidských rukou a malá holka ji dokáže ničit, což hned předvedla se slovy o nesmyslnosti modlářství. Soudce vzplanul hněvem a nařídil pochopům ji zbít a na její tělo použít železné háky. Ani potrhání tělesné schránky útlé dívčiny neoslabilo její vůli, proto dali Eulálii okusit, co dokáží hořící pochodně v ranách. Dacián pak nařídil, aby byla upálena 10. prosince v jakési peci, kde její dlouhé vlasy způsobily větší množství dýmu. Venku pak vynesené zbytky jejího mrtvého těla údajně pokryl sníh, což bylo považováno za zdůraznění její čistoty.
Španělský básník Prudentius se zasloužil o používání jejích atributů složením dlouhého chvalozpěvu, hovořícího o jejím utrpení i jejích ctnostech. Odtud pochází i znázorňování bílé holubice.
Eulálie se ve Španělsku dostala mezi nejuctívanější mučedníky a její kult byl brzy rozšířen ve Francii i v části Afriky.
catholica.cz
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.