vi.news
32

Viganò: "Hội Mafia tham nhũng" của những người vô đạo đức đang điều hành giáo hội

Cuộc khủng hoảng của Giáo hội ngày nay là do một "nhóm 'mafia' tham nhũng" nắm quyền kiểm soát nhiều tổ chức trong Giáo hội và sử dụng nó cho các mục tiêu vô đạo đức của mình, theo lời của Tổng giám …