Boží slovo na den 10.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu …
Mates5485
b8111
Barbarin
Gazdiná

Ty si sa už prejavil dávno b8111 svojími hlúpymi prejavmi,hlavne šírením tvojimi sektarskými hlúposťami čo ničíš nie len sebe aj ostatným mozog aj s tvojim módy atď.
Ten Kallistratos je asi tvoj poskok však alebo rodina zabludených sektárov.
Barbarin likes this.
b8111
Barbarin /8.11.2011/a zmutovaný nick Gazdina /9.11.2011/vstali z mrtvých poprvé v roce 2019!!!
Co také čekat od prašivé duše, než výsměch Boží vůli...…

Správně jsi to napsal. I na Vás jednou dojde, rádoby křesťané. Z každého slova se budete zpovídat, jen zasívejte a možná brzo sklidíte. Jen se projevte naplno, komu sloužíte.......
No vida, to jsem ani netušil, že pán měl "spící agenty" :) Chrápali potichu a hodně dlouho....
b8111
Barbarin: PROČPAK JSI TO NEDAL CELÉ, CO TOMU PŘEDCHÁZELO a dovětek, co jsem svou hrubostí sledoval, co jste potom zmazali? Stejní supi, jak tenkrát, pouze jiné přezdívky....
Kallistratos likes this.
2 more comments from b8111
b8111
Barbarin: ÁÁÁ další milující křesťan: …

Barbarin František používá ďábla...…….
Co také čekat od prašivé duše, než výsměch Boží vůli.
b8111
Mates: Chlapče myslím si, že už přesahuješ rámec slušného lidského chování, natož křesťanského, viz vyjádření k Bohumila a dalších.
Zedad likes this.
Zedad
Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_00.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem: 'Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_00.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem: 'Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, mocným a početným. Egypťané však nás týrali, sužovali a podrobili tvrdému otroctví. Tehdy jsme křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou, napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy. Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zem, zem oplývající mlékem a medem. Nyní hle – přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal, Hospodine!' Položíš koš před Hospodinem, svým Bohem, a pokloníš se Hospodinu, svému Bohu.“
Dt 26,4-10

Žalm:
Buď se mnou, Pane, v mé tísni.

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,
kdo dlíš ve stínu Všemocného,
řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz,
můj Bůh, v něhož doufám!“

Nepřihodí se ti nic zlého
a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz,
aby tě střežili na všech tvých cestách.

Na svých rukou tě ponesou,
abys nenarazil o kámen svou nohou.
Po zmiji a hadu budeš kráčet,
šlapat budeš po lvu i draku.

Vysvobodím ho, protože lne ke mně,
ochráním ho, protože zná mé jméno.
Vyslyším ho, až mě bude vzývat,
budu při něm v tísni
zachráním ho a oslavím.
Zl 91

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Co říká Písmo? 'Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci'; to je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: `Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.' Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť `každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen'.
Rim 10,8-13

Evangelium: Lk 4,1-13

Církevní kalendář:
sv. Jan Ogilvie (+1615)
Pocházel ze skotské vznešené rodiny. R. 1593, sotva 14letý, odešel na studie do Evropy, v 17 letech konvertoval. Několik let strávil na Moravě, v Brně byl v noviciátě u jezuitů. Pak byl v Rakousku, odtud se vrátil do Olomouce, kde studoval teologii. Po dokončení studia odešel do Francie a po 22 letech v cizině se vrátil do vlasti pod nepravým jménem kapitána Watsona. Působil v Edinburghu a Glasgowě, kde byl udán jako katolický kněz, ve vězení přikován a po 5 měsíců mučen. Nikoho neprozradil. Nakonec byl oběšen.
více: catholica.cz