Boží slovo na den 20.7. A.D. 2019

Farizeové se radili, jak by Ježíše zahubili. Protože to Ježíš věděl, odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil. Ale nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co …
Zedad
A v jeho jménu budou národy doufat
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy
Synové Izraele se dali na cestu z Ramesu směrem na Sukkot. Bylo jich šest set tisíc mužů schopných boje, kromě jejich rodin. Táhl s nimi početný zástup neizraelitů, i mnoho bravu a skotu, veliká stáda. Z těsta, které vzali z Egypta, upekli nekvašené placky, poněvadž nevykynulo. Byli …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy
Synové Izraele se dali na cestu z Ramesu směrem na Sukkot. Bylo jich šest set tisíc mužů schopných boje, kromě jejich rodin. Táhl s nimi početný zástup neizraelitů, i mnoho bravu a skotu, veliká stáda. Z těsta, které vzali z Egypta, upekli nekvašené placky, poněvadž nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat a připravit si živobytí. Doba, po kterou přebývali synové Izraele v Egyptě, trvala čtyři sta třicet let. Po čtyřech stech třiceti letech, právě téhož dne, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země. Pro Hospodina byla to noc bdění, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je (zasvěcená) Hospodinu jako sváteční bdění (závazné) pro všechny syny Izraele po všechna jejich pokolení.
Ex 12,37-42

Žalm:
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.


On si vzpomněl na nás v našem ponížení,
jeho milosrdenství trvá navěky,

a vysvobodil nás od našich protivníků.
jeho milosrdenství trvá navěky.

On pobil Egypťany v jejich prvorozencích,
jeho milosrdenství trvá navěky.

On vyvedl Izraele z jejich středu,
jeho milosrdenství trvá navěky,

mocnou rukou a napřaženým ramenem,
jeho milosrdenství trvá navěky.

On rozdělil Rudé moře,
jeho milosrdenství trvá navěky,

a převedl Izraele jeho středem,
jeho milosrdenství trvá navěky.

On svrhl faraóna s jeho vojskem do Rudého moře,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Zl 136

Evangelium: Mt 12,14-21

Církevní kalendář:
sv. prorok Eliáš (neumřel, žije v ráji)
catholica.cz