57:46
apulchra
52.2K

Avilai Szent Teréz élete - A Kármel csodája (2)

Avilai Szent Teréz élete (1515-1582)
manka and 4 more users like this.
manka likes this.
Bakos Irén likes this.
nerika likes this.
Gratia copiosa likes this.
charisma likes this.