V KAŽDÉM TEPU MÉHO SRDCE MŮŽETE NAJÍT BOLEST

Poselství Ježíše ze dne 2. února 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/febrero.html Moji milovaní lidé: V každém tepu mého srdce můžete najít bolest, kterou trpím …
Zedad
Římanům 8, 24Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?

Máme naději na spásu, nikoliv však jistotu spásy.
Libor Halik likes this.
Zedad
Pasáž: Matouš 24,13

13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Je třeba vytrvat a obrátit své srdce k Hospodinu.
Libor Halik likes this.
3 more comments from Zedad
Zedad
Pasáž: list Jakubův 2,14

14Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?

Víra bez skutků, je mrtvá
Libor Halik likes this.
Zedad
Pasáž: Genesis 3,4

4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.

Již takto ujišťoval had ženu v Ráji.
Libor Halik likes this.
Zedad
Libor Halik
před 17 minutami

Ano, to je pravda. Každý člověk hřeší. Nikdo nemá jistotu spásy, nikdo není imunní vůči hříchu.
Libor Halik likes this.
Když křesťan má v sobě tu pýchu, tu falešnou představu o své bezpečnosti, pak se mu stává přesně to, o čem Pán Ježíš hovořil: „Slyšel jsem tak mnoho dobrých úmyslů, ale většina se u nich zastaví, u dobrých úmyslů, protože jsou tak nestálí. Proto jen málo z vás vlastní nutnou vnitřní sílu, aby uspěli být kvasem mé Lásky….. míříte k propasti, a přesto cítíte, že žijete v bezpečí. Zneužili jste mé …More
Když křesťan má v sobě tu pýchu, tu falešnou představu o své bezpečnosti, pak se mu stává přesně to, o čem Pán Ježíš hovořil: „Slyšel jsem tak mnoho dobrých úmyslů, ale většina se u nich zastaví, u dobrých úmyslů, protože jsou tak nestálí. Proto jen málo z vás vlastní nutnou vnitřní sílu, aby uspěli být kvasem mé Lásky….. míříte k propasti, a přesto cítíte, že žijete v bezpečí. Zneužili jste mé milosrdenství a Já to už déle nedovolím. Vzpomeňte si, co se stalo v Sodomě a Gomoře“ Pro @Zedad
Zedad likes this.
Zedad
Libor Halik
před 18 minutami
Slavení devíti prvních pátků nepatří do kalvinismu
a) Pokud 9 pátků není spojeno s bludem jistoty spasení, s bludem nezavržitelnosti, pak nepatří do kalvinismu. b) Pokud je spojeno od r.1867 s bludem nezavržitelnosti, pak je kalvinismem. Kalvinista přestal být katolíkem podobně jako jansenista přestal být katolíkem. Omyl kalvinismu je nutno odstranit, jak k tomu vyzval Pán Ježíš 2.2.2019. Pro @Zedad
Zedad likes this.
Viz slova Pána J. Krista: "Ďábel Mi ukradl srdce a zneužil je, aby diktoval pravidla, která jdou proti Mně, ta, před nimiž jsem vás varoval, a která nyní máte před očima. Moji věrní je vidí, avšak ti, kdo Mě nemilují, nevidí zlo v ničem. Já ale přijdu, když to budou nejméně očekávat. Moji milovaní lidé, míříte k propasti, a přesto cítíte, že žijete v bezpečí. Zneužili jste mé milosrdenství…More
Viz slova Pána J. Krista: "Ďábel Mi ukradl srdce a zneužil je, aby diktoval pravidla, která jdou proti Mně, ta, před nimiž jsem vás varoval, a která nyní máte před očima. Moji věrní je vidí, avšak ti, kdo Mě nemilují, nevidí zlo v ničem. Já ale přijdu, když to budou nejméně očekávat. Moji milovaní lidé, míříte k propasti, a přesto cítíte, že žijete v bezpečí. Zneužili jste mé milosrdenství a Já to už déle nedovolím. Vzpomeňte si, co se stalo v Sodomě a Gomoře" Pro @Zedad
Zedad
Libor Halik
před 17 minutami

Člověk se v kalvinismu rodí s jistotou spásy. Slavení prvních pátků má vést člověka k Bohu tak, aby napravil svůj život a přijal milost spásy.
Kalvinista tu milost a jistotu spásy drží pevně ve svých rukou již od narození.
Kalvinisté tisíců evangelikálních denominací v USA, např. někteří baptisté, nezávislé sbory drží jistotu spásy, jistotu své bludné nezavržitelnosti ve svých hlavách ode dne rozhodnutí se pro Krista ve své dospělosti. Rozhodnutí se pro Krista je skvělé pokud není spojeno s bludem nezavržitelnosti v hlavě toho, kdo se rozhodl. Jinak je zárodkem budoucího pádu do nemorálnosti a pekelné propasti. …More
Kalvinisté tisíců evangelikálních denominací v USA, např. někteří baptisté, nezávislé sbory drží jistotu spásy, jistotu své bludné nezavržitelnosti ve svých hlavách ode dne rozhodnutí se pro Krista ve své dospělosti. Rozhodnutí se pro Krista je skvělé pokud není spojeno s bludem nezavržitelnosti v hlavě toho, kdo se rozhodl. Jinak je zárodkem budoucího pádu do nemorálnosti a pekelné propasti. Totéž se stává katolíkovi, který uvěřil, že po devátém pátku se stal nezavržitelným. Víra ve svou nezavržitelnost po 9. pátku se stala pastí jezuitovi Rahnerovi, který pak vymyslel druhovatikánské bludy a bludy proti papenství PMarie, proti B. Trojici, bludy o spasení nekajících a bezvěrců, bludy liduprázdného pekla, který žil sexuálně s milenkou. Pro @Zedad
Sv. apoštol Pavel varoval před farizejským bludem své nezavržitelnosti, před přesvědčením o své supervyvolenosti. Napsal: "Kdo stojíš, hleď abys nepadl." 1Kor 10,12 Víra ve svou vyvolenost hubila Husa, zahubila mnohé husity a hubí dodnes. Je to satanská pýcha. Pro @Zedad
Zedad
Libor Halik
před 21 minutami

To je pravda, běžíme pro vavřínový věnec. Je třeba, abychom doběhli do cíle. Vavřínový věnec neobdržíme na startu, ale až v cíli. Žádná supervyvolenost není, i když pocitem supervyvolenosti jistě vzroste člověku pocit vlastní důležitosti, nepostradatelnosti a jistoty, že je vzorem pro všechny, tak jako to měl Mistr Jan Hus.
Zedad
Libor Halik
před 17 minutami

nevím, kde slavnost devítí prvních pátků učí, že člověk může dál hřešit, jak je libo a nebude zavržen, protože první pátky mu jistí spásu.
Pobožnost 9 pátků, jak je popisována od r.1867 v katolických letáčcích, novinách, časopisech, knihách, učí, že po absolvování 9. pátku, katolík nebude nikdy zavržen. A to je LEŽ. Protože toto NIKDY Pán Ježíš neřekl 12 apoštolům a žádné katolické dogma ani katechismus to neobsahuje. Pán Ježíš pravil: bděte! Učil nejistotě o naší supervyvolenosti. Supervyvoleným, tj. farizeům neustále hrozil pekle…More
Pobožnost 9 pátků, jak je popisována od r.1867 v katolických letáčcích, novinách, časopisech, knihách, učí, že po absolvování 9. pátku, katolík nebude nikdy zavržen. A to je LEŽ. Protože toto NIKDY Pán Ježíš neřekl 12 apoštolům a žádné katolické dogma ani katechismus to neobsahuje. Pán Ježíš pravil: bděte! Učil nejistotě o naší supervyvolenosti. Supervyvoleným, tj. farizeům neustále hrozil peklem. Pro @Zedad
Zedad
Libor Halik
před 5 minutami
To je pravda. Nemám takový letáček a nevím, jestli je tam napsáno, že je třeba vytrvat do konce. Jinak to nejde. To tak nefunguje, že člověk přijme nějaký dar od Hospodina a nikdy nebude zavržen. Není o tom psáno.
Dary, které nám Hospodin v životě dává nás mají posilovat na cestě k Němu. Až smrt člověka rozhoduje.
I kdyby v takovém letáčku bylo napsané společně s ujištěním o tvé nezavržitelnosti, že máme vytrvat až do konce (jako že tam o vytrvalosti obvykle psáno nic není), tak přesto, je-li tam 1x lež o nezavržitelnosti, pak tato 1 lež logicky ničí tu druhou pravdu o nutnosti vytrvalosti v lásce, v plnění Božích přikázání až do konce. Protože logicky neplatí obojí zároveň. Vaše slova ať jsou ano, nebo…More
I kdyby v takovém letáčku bylo napsané společně s ujištěním o tvé nezavržitelnosti, že máme vytrvat až do konce (jako že tam o vytrvalosti obvykle psáno nic není), tak přesto, je-li tam 1x lež o nezavržitelnosti, pak tato 1 lež logicky ničí tu druhou pravdu o nutnosti vytrvalosti v lásce, v plnění Božích přikázání až do konce. Protože logicky neplatí obojí zároveň. Vaše slova ať jsou ano, nebo ne, učil Pán Ježíš. Pro @Zedad
Zedad
Libor Halik
před 4 minutami
Samozřejmě, neplatí ano i ne zároveň. Spíš myslím na to, že je třeba se modlit, a že si to možná někdo zamění s tím, že už je nedotknutelný, svatý a spasený. Tak to ale není.
I Pán Ježíš chodil na pustá místa a modlil se. No něco mi napovídá, že tam v těch pobožnostech - jako je devět prvních pátků je to myšleno tak, že římskokatolík nepůjde do očistce, pokud dojde …More
Libor Halik
před 4 minutami
Samozřejmě, neplatí ano i ne zároveň. Spíš myslím na to, že je třeba se modlit, a že si to možná někdo zamění s tím, že už je nedotknutelný, svatý a spasený. Tak to ale není.
I Pán Ježíš chodil na pustá místa a modlil se. No něco mi napovídá, že tam v těch pobožnostech - jako je devět prvních pátků je to myšleno tak, že římskokatolík nepůjde do očistce, pokud dojde spásy. Protestant o očistci neví vůbec.
Jako jedna kapka jedu, otráví celou sklenici pitné vody. Pravda Boží musí být celá čistá, bez příměsi lži, proto v minulých staletích Církev tak dbala o to, aby se do teologie a zbožnosti věřících nedostal ani 1 blud, hereze, lež. Nějakou dírou s nebdělostí pastýřů se ten had dostal do lodi Katolické církve už před 2.vatikánem. Pro @Zedad
Zedad
Libor Halik
před 4 minutami
Je to pravda, že již před II. Vatikana lidé podlehli bludnému učení, herezím a lžím.
Vždyť není ani žádná jednota. No a dnešní doba, tak to je cílený útok na Pána Ježíše.
Libor Halik likes this.
V textu o pobožnosti 9 pátků, jak se poprvé objevil a je tištěn od r.1867, není o očistci. Je tam slib předem, že účastníci nezemřou v nemilosti Boží. Když člověk uvěří předem ve svou bezpečnost, zahubí ho to, protože má v sobě sklony k hříchu po Adamovi. Kromě toho, když Eva ještě před pádem do hříchu uvěřila ve svou bezpečnost, ztratila bdělost a pak padla. Logicky Panna Maria musela být …More
V textu o pobožnosti 9 pátků, jak se poprvé objevil a je tištěn od r.1867, není o očistci. Je tam slib předem, že účastníci nezemřou v nemilosti Boží. Když člověk uvěří předem ve svou bezpečnost, zahubí ho to, protože má v sobě sklony k hříchu po Adamovi. Kromě toho, když Eva ještě před pádem do hříchu uvěřila ve svou bezpečnost, ztratila bdělost a pak padla. Logicky Panna Maria musela být nejbdělejší ze všech a neměla žádnou jistotu ve svém přesvědčení. Do okamžiku zvěstování anděla proto ani nevěděla, že ona se stane matkou Boží. Pro @Zedad
Zedad
Libor Halik
před 7 minutami
Nezemřít v nemilosti Boží znamená, že člověk bude schopen přijmout milost spásy.
No je to takový příslib, že člověk může být a nebo chce být i ránami života a nevím čím dotlačen k pokání, k pokoře, k víře, důvěře, i když žije hříšně. Nevím, co jinak ten příslib znamená, protože spása se přijímá skrze pokání, skrze prosbu o odpuštění hříchů, skrze uznání, že to Pán …More
Libor Halik
před 7 minutami
Nezemřít v nemilosti Boží znamená, že člověk bude schopen přijmout milost spásy.
No je to takový příslib, že člověk může být a nebo chce být i ránami života a nevím čím dotlačen k pokání, k pokoře, k víře, důvěře, i když žije hříšně. Nevím, co jinak ten příslib znamená, protože spása se přijímá skrze pokání, skrze prosbu o odpuštění hříchů, skrze uznání, že to Pán Ježíš je náš Vykupitel, Vykupitel světa.
Ve stoletích před námi to bylo tak, a ve starých modlitebních knihách se dá dohledat - že odpustky znamenaly to, že například za kající pouť do Říma se sníží setrvání v očistci. II. Vatikana Enchiridion odpustků proškrtal.
Libor Halik likes this.
"Ďábel Mi ukradl srdce a zneužil je, aby diktoval pravidla, která jdou proti Mně" L: Ďábel od r.1867 přeprogramoval-doplnil pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu tak, aby se stala nenápadně protestantskou kalvínskou. Kalvíni věří, že jsou od určitého dne nezavržitelnými - mají jistotu spasení. Kalvínsky jsou přeprogramováni katolíci od dne, kdy podeváté na 1.pátek v měsíci přijmou sv. …More
"Ďábel Mi ukradl srdce a zneužil je, aby diktoval pravidla, která jdou proti Mně" L: Ďábel od r.1867 přeprogramoval-doplnil pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu tak, aby se stala nenápadně protestantskou kalvínskou. Kalvíni věří, že jsou od určitého dne nezavržitelnými - mají jistotu spasení. Kalvínsky jsou přeprogramováni katolíci od dne, kdy podeváté na 1.pátek v měsíci přijmou sv. přijímání. Tento program vyšel tiskem poprvé r.1867 a byl falešně připsán sv. Markétě Marii Alacoque, která zesnula r.1690.
nedovolte být zastrašeni těmi, kdo tvrdí, že jsou velkými učenci a vnucují vám normy, které jsou zcela v rozporu s mým Zákonem.
Vyzývám vás, abyste setrvali v modlitbě a se svými bratry ji uváděli v činy, aby Satan neměl nad mými dětmi žádnou moc, protože přicházím se svým soudem a nikdo neunikne mé ruce
One more comment from Libor Halik
Varoval jsem vás před přítomností ďábla, jenž číhá na vás, aby vás přiměl jít proti lidské přirozenosti a dopouštět se činů nepředstavitelné nízkosti. (tj. hřích Sodomy LGBT)
List Mons. V. Trstenského F. Michalíkovi: Nešťastnému Národnému povstaniu, pohrome Slovenska, môžu nepriatelia slovenskej minulosti ďakovať, že na Slovensko prišli aj krutejšie časy
Spomeňte si, čo sa stalo v Sodome a Gomore: blesky, neznesitelné hrmenie, bliskanie nikdy nevídané a neprestavajúce silné vetry prinášajúce oheň [Gn 19, 23-29].
Tato generácia bude trpieť viac ako Sodoma a Gomora, pretože jej zločiny prekonali všetky minulé.
Caesar
Uz, aby Boh znicil slobodomurárské vytvory: USA, EU, OSN, mimovladky, nadacie, rozne "organizacie", republiky, demokracie, strany, humanizmus, ludské práva, liberalizmus...
vsetko, co tí slobodomurárskí satanisti vytvorili!

v USA a Britanii maju svoje brlohy najvacsí satanisti!

USA založili slobodomurári – nebol to obyčajný štát, ale prostriedok k dosiahnutiu cieľa

Viac tu: www.roman-bedna…More
Uz, aby Boh znicil slobodomurárské vytvory: USA, EU, OSN, mimovladky, nadacie, rozne "organizacie", republiky, demokracie, strany, humanizmus, ludské práva, liberalizmus...
vsetko, co tí slobodomurárskí satanisti vytvorili!

v USA a Britanii maju svoje brlohy najvacsí satanisti!

USA založili slobodomurári – nebol to obyčajný štát, ale prostriedok k dosiahnutiu cieľa

Viac tu: www.roman-bednar.com/…/usa-zalozili-sl…

"Liberalismus je světem Luciferovým, který je v radikální opozici a neutuchající válce proti společnosti a Církvi Ježíše Krista." Liberalismus je hřích, Dr. Don Felix Sarda y Salvany

"Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův blud." bl. Pius IX.
Modlite sa, deti, modlite sa za Nemecko.
Modlite sa, deti modlite sa za Chile, bude kruto trpieť.
Modlite sa, deti, modlite sa za Spojené štáty, ktoré budu spustošene prírodou
Modlite sa, deti, modlite sa za Kubu, aby sa jej obyvatelia obrátili.
Modlite sa za Ekvádor, bude sa triasť.