vi.news
57

Các nữ tu ngoại giáo: Người Indio nào muốn trở thành Kitô hữu phải tránh Giáo hội Francis

Các nhà truyền giáo của Đức Mẹ Vô nhiễm và Thánh Cathrine của Siena ("Lauritas"), thánh hội nữ tu được thành lập ở Colombia và hoạt động trong lưu vực sông Amazon đã hiển thị trên trang web của họ …