Giám mục Đức: Thượng hội đồng chống lại độc thân tính và đạo đức

Các giám mục Đức đã quyết định một cách nhất trí vào ngày 14 tháng 3 để bắt đầu một "quá trình đồng bộ" liên quan đến "quyền lực giáo sĩ", độc thân và đạo đức tình dục. Vào tháng 9, các giám mục sẽ …