00:56

Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov 2019 ↓↓↓ (🎧 -🎤 2:29:59) ↓↓↓

Prayer Day to Mother of All Nations 2019 (Nitra - Slovakia) /zásnam: 16. 02. 2019/ - sv.omša z mestskej haly Nitra-Klokočina: 🎧 PLAY ►►► audio.lumen.sk/archiv/emauzy-mimoriad… ✓✓✓ (🎤 2:29:…More
Prayer Day to Mother of All Nations 2019 (Nitra - Slovakia)
/zásnam: 16. 02. 2019/

- sv.omša z mestskej haly Nitra-Klokočina:
🎧 PLAY
►►► audio.lumen.sk/archiv/emauzy-mimoriad… ✓✓✓ (🎤 2:29:59)*
(celebruje Mons.Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup)
www.de-vrouwe.info/…/md190216_nitra_…
📑 Niekoľko tisíc ľudí prišlo do Nitry na modlitbový deň k Matke všetkých národov
(( 📑 Amsterdam )) PS - 🙏 - 🎶 - (🎤 54:40 - 1:01:00 )*
Johanka2
9 -dňová Novéna k Božiemu Milosrdenstvu
sa začína modliť na Veľký piatok a končí sa v Nedeľu Božieho Milosrdenstva.Je to prvá nedeľa po Veľkonočnej nedeli.

modlitba.sk

Sv. Faustína Kowalská - novéna
Novéna k Božiemu Milosrdenstvu pred sviatkom Božieho Milosrdenstva
2
„Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky …More
9 -dňová Novéna k Božiemu Milosrdenstvu
sa začína modliť na Veľký piatok a končí sa v Nedeľu Božieho Milosrdenstva.Je to prvá nedeľa po Veľkonočnej nedeli.

modlitba.sk

Sv. Faustína Kowalská - novéna
Novéna k Božiemu Milosrdenstvu pred sviatkom Božieho Milosrdenstva
2
„Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote. A duši, ktorú privedieš k prameňu môjho milosrdenstva, nič neodmietnem. Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše.“ Odpovedala som: Ježišu, neviem, ako sa mám tú novénu modliť, a ktoré duše mám ako prvé priviesť do Tvojho najľútostivejšieho Srdca.“ A Ježiš mi odpovedal, že mi každý deň povie, ktoré duše mám priviesť do jeho Srdca.
Prvý deň
„Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým. Ó, Všemohúcnosť Božieho milosrdenstva, záchrana hriešneho človeka, Ty si milosrdenstvo a more zľutovania, pomáhaš tomu, kto Ťa pokorne prosí.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo, a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen. Ježišu, dôverujem v Teba.
Korunka Božieho milosrdenstva
Druhý deň
„Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.“
Najmilosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré rozmnož v nás milosť, aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi. Prameň Božej lásky v čistých srdciach prebýva, vykúpané v mori milosrdenstva, žiarivé ako hviezdy, jasné ako zora.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Tretí deň
„Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi na do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne Ťa o to prosíme, pre Tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí Tvoje Srdce k nebeskému Otcovi. Nepreskúmateľné sú milosrdenstva divy, nepreskúma ich ani hriešnik, ani spravodlivý. Na všetkých hľadíš ľútostivo a všetkých priťahuješ do svojej lásky.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na verné duše, ako na dedičstvo svojho Syna a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie a zahŕňaj ich svojou ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so všetkými zástupmi anjelov a svätých oslavovali Tvoje nesmierne milosrdenstvo na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Štvrý deň
„Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“
Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pohanov, ktoré Ťa ešte nepoznajú. Nech ich osvietia lúče Tvojej milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca. Nech svetlo Tvojej lásky osvieti temnoty duší. Daj, aby Ťa tieto duše poznali a spolu s nami Tvoje milosrdenstvo oslavovali.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše pohanov a tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Piaty deň
„Dnes mi priveď duše heretikov a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umučení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Keď sa vracajú k jednote s Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmierňujú moje utrpenie.“
Aj pre tých, ktorí roztrhali Tvoje rúcho jednoty, plynie z Tvojho Srdca prameň zľutovania. Všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva, ó, Bože, aj tieto duše z poblúdenia vyslobodiť môže. Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si dobrotivosť sama, Ty neodmietaš svetlo tým, ktorí Ťa prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše heretikov i duše odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovoľ, aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali Tvoje prehojné milosrdenstvo.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili Tvoje dobrá a zneužili Tvoje milosti tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehľaď na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú Tvoje veľké milosrdenstvo na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Šiesty deň
„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si sám povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,“ prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše tiché a pokorné a duše malých detí. Tieto duše privádzajú do úžasu celé nebo a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ich vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na veky vekov. Duša skutočne pokorná a tichá,už tu na zemi rajom dýcha a vôňa jej pokorného srdca nadchýna samého Stvoriteľa.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše tiché, pokorné a na duše malých detí, ktoré prebývajú v príbytku najmilostivejšieho Ježišovho Srdca. Tieto duše sa najviac podobajú Tvojmu Synovi, vôňa týchto duší sa vznáša zo zeme až k Tvojmu trónu. Otče milosrdenstva a všetkého dobra,pokorne Ťa prosím pre lásku a zaľúbenie, aké máš v týchto dušiach, žehnaj celému svetu, aby všetky duše spoločne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva naveky vekov. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Siedmy deň
„Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť Tvojho milosrdenstva Tieto duše sú silné silou samotného Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc v Tvoje milosrdenstvo. Tieto duše sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Tieto duše nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie Tvoje milosrdenstvo. Duša, ktorá oslavuje dobrotu svojho Pána, je ním zvlášť milovaná. Je vždy blízko prameňa živého a načiera milosti z milosrdenstva Božieho.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše, ktoré oslavujú a uctievajú Tvoju najväčšiu vlastnosť, Tvoje nekonečné milosrdenstvo a ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sú živým evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich duša naplnená radosťou spieva pieseň milosrdenstva Najvyššiemu Pokorne Ťa prosím, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v Teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Ježišovo prisľúbenie: „Duše, ktoré budú uctieval moje nekonečné milosrdenstvo, ja sám budem chránil v živote, a zvlášť v hodine smrti, ako svoju chválu.“ Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Ôsmy deň
„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladla ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne… Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala mojej spravodlivosti ich dlhy.“
Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca duše z očistca, duše, ktoré sú Ti veľmi milé, ale musia splatiť [dlh] Tvojej spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva. Zo strašnej páľavy očistcového ohňa vznáša sa ston k Tebe, milosrdný, ale zakúsia potešenie, úľavu a osvieženie, v potoku preliatej krvi a vody.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pokorne Ťa prosím pre bolestné umučenie Ježiša, Tvojho Syna, a pre celú horkosť, ktorou bola naplnená jeho najsvätejšia duša, preukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehľaď na ne inak, ako cez rany Ježiša, Tvojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že Tvoja dobrotivosť a zľutovanie sú nekonečné. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Deviaty deň
„Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: „Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.«Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.“
Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca ľahostajne duše. Nech sa v ohni Tvojej čistej lásky rozohrajú tieto zľadovatelé duše, ktoré sú podobné mŕtvolám ,a ktoré Ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného ohňa svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš. Oheň a ľad nemožno spojiť. Alebo oheň zhasne, alebo ľad sa roztopí, ale Tvoje milosrdenstvo, ó, Bože, ešte väčšej biede pomôcť môže.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Otec milosrdenstva, pokorne Ťa prosím pre trpké umučenie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži dovoľ, aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné milosrdenstvo. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
+++ JEŽIŠU DÔVERUJEM V TEBA +++
Zedad
wacula
Wesołych Świąt
Johanka2 likes this.
Johanka2
Pre waculu:

Ďakujem Ti za Tvoje krásne želanie k Veľkej noci!
BOH nech Ťa požehná na všetkom a obdarí Ťa svojou milosťou.
To isté želám aj celému Poľsku!
Kol dokola čítam knihy veľkého poľského spisovateľa Sienkiewicza a milujem Poľsko.
Nech Ťa ochraňuje patrónka Poľska-MADONA z Čenstochovej!

www.youtube.com/watch
Johanka2
Od: Pápežská nadácia ACN Slovensko <acn@acnslovensko.sk>
Date: st 17. 4. 2019 o 20:57
Subject: Výnimočné ženy. Vďaka Bohu. Vďaka Vám.

Zobraziť online verziu

Milí priatelia a dobrodinci ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi,
Veľká noc je sviatkom znovuzrodenia, nového života. Boli to predovšetkým ženy-matky, ktoré spolu s Máriou stáli pod krížom a ako prvé ohlasovali Ježišovo zmŕtvychvstanie…More
Od: Pápežská nadácia ACN Slovensko <acn@acnslovensko.sk>
Date: st 17. 4. 2019 o 20:57
Subject: Výnimočné ženy. Vďaka Bohu. Vďaka Vám.

Zobraziť online verziu

Milí priatelia a dobrodinci ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi,
Veľká noc je sviatkom znovuzrodenia, nového života. Boli to predovšetkým ženy-matky, ktoré spolu s Máriou stáli pod krížom a ako prvé ohlasovali Ježišovo zmŕtvychvstanie. Cez ich lásku a duchovné materstvo sa zrodila Cirkev, ktorá má povolanie byť matkou všetkých ľudí a priniesť do sveta nový život zmŕtvychvstalého Krista. Obrazom tohto výnimočného materstva Cirkvi sú najmä rehoľné sestry. Ich modlitba a zasvätenie sa Bohu nám pomáhajú niesť naše kríže a žiť podľa Ježišovej lásky. Zasvätený život sestier je pulzujúcim srdcom Cirkvi.
Podpora rehoľných sestier je jednou z priorít pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, a venuje im aj svoju tohtoročnú celosvetovú pôstnu a veľkonočnú kampaň pod heslom: „Výnimočné ženy. Vďaka Bohu. Vďaka Vám.“.
V kampani predstavujeme výnimočné poslanie rehoľných sestier z celého sveta a svedectvá o ich povolaní, živote modlitby a živote v spoločenstve, ako aj o ich službe najmenším a najbiednejším. Tieto sestry nám predkladajú hrdinské svedectvo autentickej viery a lásky. Ukazujú radostnú cestu života darovaného Bohu i blížnemu.

Aj na Slovensku máme byť za čo rehoľným sestrám vďační. Ženské kontemplatívne kláštory, tzv. „Božie pevnosti“, postavené pozdĺž železnej opony, vznikli práve s cieľom modliť sa za prenasledovanú Cirkev v komunistických krajinách východného bloku, vrátane vtedajšieho Československa a pôsobiť tak ako duchovná záštita v boji proti rozmáhajúcemu sa militantnému ateizmu. Najmä vďaka takýmto tisícom skrytých modliacich sa duší a vernosti prenasledovanej Cirkvi môžeme dnes slobodne žiť svoju vieru aj na Slovensku.
Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí sa na Slovensku rozhodli prispieť v rámci kampane nadácie ACN na pomoc rehoľným sestrám po celom svete! www.vynimocnezeny.sk

CHCEM POMÔCŤ

ACN ročne podporuje približne 11 000 rehoľných sestier prostredníctvom viac ako 800 projektov v 85 krajinách sveta. Okrem podpory ich formácie, pastoračnej a charitatívnej činnosti poskytuje ACN napríklad aj existenčnú finančnú pomoc najmä kontemplatívnym kláštorom, starým a chorým sestrám či sestrám bez akýchkoľvek príjmov. Nadácia podporuje tiež projekty na výstavbu a obnovu kláštorov zvlášť v krajinách, ktoré boli zničené vojnou alebo postihnuté prírodnými katastrofami. Zvlášť na misiách, kde panujú najťažšie podmienky, žijú sestry i napriek permanentnému ohrozeniu života, námahám, chudobe, vojne a prenasledovaniu obetavo svoje povolanie. Spomeňme si len na našu slovenskú misionárku a lekárku Veroniku Teréziu Ráckovú, ktorá bola zastrelená 16. mája 2016 v Južnom Sudáne.
Rehoľné sestry po celom svete každú formu podpory a pomoci s vďačnosťou vítajú... Zistiť viac

Milí priatelia a dobrodinci ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, ďakujeme Bohu a Vám za tieto výnimočné ženy. Ich modlitba a zasvätenie nám otvárajú srdcia pre Boží život. Ony ale tiež potrebujú našu modlitbu a obetu. Zo srdca vám ďakujeme za to, že prostredníctvom vašich darov môžeme vyjadriť našu vďaku a podporu rehoľným sestrám po celom svete.
Nech Vás a Vaše rodiny naplní radosť zmŕtvychvstalého Krista.
S vďačnosťou Vás žehná

P. Martin M. Barta

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need
(známa aj ako Kirche in Not) je medzinárodná dobročinná a pastoračná organizácia. Od roku 1947 poskytuje pomoc ľuďom v núdzi a prenasledovaným kresťanom. Prostredníctvom osvety, duchovnej podpory a konkrétnych činov realizuje ACN v takmer 150 krajinách sveta viac než 5 300 projektov ročne. Podporuje ju približne 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

CHCEM POMÔCŤ TERAZ

Ďakujeme Vám!
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Hviezdoslavovo nám. 170/13, 811 01 Bratislava
info@acn-slovensko.org
Johanka2 and 15 more users like this.
Johanka2 likes this.
wojownikChrystusa likes this.
Mates5485 likes this.
Irapuato likes this.
Carlus likes this.
Zedad likes this.
Sonia Chrisye likes this.
nazarenolanciotti likes this.
parangutirimicuaro likes this.
Vered Lavan likes this.
Rita 3 likes this.
Tina 13 likes this.
Heilwasser likes this.
ľubica likes this.
Peter(skala) likes this.
perceo3 likes this.
Amen!
Zedad likes this.
Zedad
Panno Maria, oroduj za nas
elisabethvonthüringen and one more user like this.
elisabethvonthüringen likes this.
Tertius gaudens likes this.