vi.news
62

Vatican từng muốn Bergoglio "bảo thủ" trở thành ủy viên dòng Tên

Bộ trưởng Ngoại giao của Benedict XVI, Hồng y Tarcisio Bertone, đã nghĩ, vào năm 2006-2007, về việc áp đặt một ủy viên cho Dòng Tên suy đồi. Điều này đã được nói trong buổi thuyết trình phiên bản …