Boží slovo na den 11.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům: "Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/06_11.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Velký počet lidí (v Antiochii) přijal víru a obrátil se k Pánu. Když se zpráva o tom dostala k sluchu církevní obce v Jeruzalémě, poslali do Antiochie Barnabáše. Přišel tam a viděl, jak Boží milost působí; zaradoval se proto a povzbuzoval všechny, aby celým srdcem zůstali Pánu věrni. Byl to …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/06_11.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Velký počet lidí (v Antiochii) přijal víru a obrátil se k Pánu. Když se zpráva o tom dostala k sluchu církevní obce v Jeruzalémě, poslali do Antiochie Barnabáše. Přišel tam a viděl, jak Boží milost působí; zaradoval se proto a povzbuzoval všechny, aby celým srdcem zůstali Pánu věrni. Byl to výborný muž, plný Ducha svatého a víry. Tak byl získán pro Pána velký počet lidí. Pak odcestoval do Tarsu, aby vyhledal Šavla. Když ho našel, vzal ho s sebou do Antiochie. V (této) církevní obci spolu pobyli celý rok a vyučili velké množství lidí, takže se v Antiochii ponejprv začalo učedníkům říkat "křesťané". V antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat z vnuknutí a učit: Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius z Kyrény a Manahen, který byl vychován spolu s údělným knížetem Herodem, a Šavel. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Šavla pro dílo, ke kterému jsem je povolal!" Postili se tedy a modlili, potom na ně vložili ruce a propustili je.
Sk 11,21b-26;13,1-3

Žalm:
Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!

Hrejte Hospodinu na citeru,
na citeru a s doprovodem zpěvu,
za hlaholu trub a rohů,
jásejte před králem Hospodinem!
Zl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6

Evangelium: Mt 10,7-13

Církevní kalendář:
sv. Barnabáš (+kolem roku 61)
Do Jeruzaléma přišel, aby se učil Starému zákonu. Poznal tam i zákon Ježíše Krista a zařadil se mezi jeho učedníky. Svůj statek prodal a peníze dal apoštolům na rozdělení pro chudé věřící. Byl plný Ducha svatého a víry. Ujal se Pavla po jeho obrácení a uvedl jej k apoštolům. Evangelium kázal v Antiochii, odkud Pavla provázel na jeho 1. apoštolské cestě a s ním zakládal křesťanské obce. Účastnil se jeruzalémského sněmu kolem r. 50 a hovořil na něm hned po Petrovi. S Markem pak odešel na rodný ostrov Kypr, kde podle ústního podání byl r. 60 - 62 od židů kamenován a pak snad upálen.
více: catholica.cz
Zedad likes this.