26:04

Proroci - Elíša

ruský tv seriál Proroci-6. díl Elíša, v ruském jazyce zdroj: www.youtube.com/playlistMore
ruský tv seriál Proroci-6. díl Elíša, v ruském jazyce
zdroj: www.youtube.com/playlist
Sv.prorok Elizeus (Jelisej) .Žil 900 roků před Christem,
když chtěl Hospodin k sobě vzít přestárlého proroka Eliáše,
zjevil mu, že mu za následovníka v prorocké službě určil Elizea,
syna Sofatova, z pokolení Růbenova, z města Abelmaul. Eliáš
oznámil Elizeovi Hospodinovu vůli, zakryl ho pláštěm a vypro
sil pro něho dvojitou prorockou milost.Elizeus ihned opustil
svůj dům i rodinu a šel za Eliášem.…More
Sv.prorok Elizeus (Jelisej) .Žil 900 roků před Christem,
když chtěl Hospodin k sobě vzít přestárlého proroka Eliáše,
zjevil mu, že mu za následovníka v prorocké službě určil Elizea,
syna Sofatova, z pokolení Růbenova, z města Abelmaul. Eliáš
oznámil Elizeovi Hospodinovu vůli, zakryl ho pláštěm a vypro
sil pro něho dvojitou prorockou milost.Elizeus ihned opustil
svůj dům i rodinu a šel za Eliášem. A když Hospodin vzal Eliáše
na ohnivém voze, Elizeus zůstal ,aby konal prorockou službu
ještě ve věší moci než Eliáš. Podle čistoty a horlivosti se vyrov
nal největším prorokům a podle zázračné moci, která mu byla
dána od Boha je všechny převýšil.Rozdělil vodu v Jordáně jako
kdysi Mojžíš v Rudém moři ,hořkou vodu v Jerichu učinil pitnou:,
přivedl vodu do vykopaných příkopů v době bitvy s Moábčany,:
rozmnožil olej v hrncích chudé vdovy: ženě Šunemance vzkřísil
mrtvého syna.:s dvaceti malými chleby nasytil 100 mužů,: vévodu
Naamana uzdravil z malomocenství,: kvůli chamtivosti přivolal ma
lomocenství na svého sluhu Gecháziho,:jedno celé syrské vojsko
oslepil , druhé přinutil k útěku: předpověděl mnohé události ná
rodu i jednotlivcům. Zemřel ve vysokém stáří.
/Orch. Prolog str 429/
Stylita likes this.
Theodorá-Máriá and 2 more users like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Eine Leserin likes this.
Zedad likes this.