എസ്. എസ്. പി. എക്സ് സുപ്പീരിയർ: അബുദാബി പ്രഖ്യാപനം “മണലിൽ പണിത വീടാണ്“

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ അബുദാബി പ്രഖ്യാപനം “മണലിൽ പണിത വീടാണെന്ന്“, വിശുദ്ധ പത്താം പിയൂസിൻ്റെ സഭയുടെ (എസ്. എസ്. പി. എക്സ്) സുപ്പീരിയർ ജനറൽ ഫാ. …