vi.news
46

Các nhà tư tưởng Amazon biến nhà thờ thành sân chơi Hippie

"Mẹ Trái đất của chúng ta đang đau đớn", Giáo hội đỏ Panamazonica (REPAM) than thở trong một bản tuyên ngôn ngày 14 tháng 9, được xuất bản tại Quito, Ecuador. REPAM là một mạng lưới Giáo hội xuyên …