ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, “സ്വവർഗ്ഗഭോഗിയായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല“

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സ്വകാര്യകൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ അജ്ഞാതനാമധാരിയും സ്വവർഗ്ഗഭോഗിയുമായ അഭിഭാഷകൻ ഫ്രെഡറിക് മാർട്ടലിന് അയച്ച ഒരു സന്ദേശം മൈക്ക് …