സ്വകാര്യ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഒരു “വിശുദ്ധൻ“

കാസ്റ്റൽ ഗാൻഡാൾഫോയിലുള്ള തൻ്റെ വേനൽക്കാല വസതിയിൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ (+2005) ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ, അതിൻ്റെ ചിലവിനെപ്പറ്റി …