07:57
osvaldo_89200
137

Švč. Jėzaus Širdies litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji …More
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo, | pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji, Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji, Jėzaus Širdie, begalinės didybės, Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia, Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte, Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai, Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny, Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine, Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji, Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme, Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji, Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove, Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne, Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve, Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji, Jėzaus Širdie, visiems malonių …More