Stylita
41124

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2019

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď …
Joske
Přeji všem, aby nalezli milost u Boha stejně, jako panna Maria.
Joske
Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova."
Poslušnost, bezpodmínečná poslušnost je cestou zpět do Ráje. Každý z vás ať řekne: "Jsem služebník Páně; ať se mi stane podle tvého slova, až USLYŠÍ hlas Páně, který mu přikazuje - Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy …More
Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova."
Poslušnost, bezpodmínečná poslušnost je cestou zpět do Ráje. Každý z vás ať řekne: "Jsem služebník Páně; ať se mi stane podle tvého slova, až USLYŠÍ hlas Páně, který mu přikazuje - Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán.

Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Jk 1:22
BernadettaJaMalinka likes this.
Kallistratos
Docela se mi líbí, jak se hadovi sděluje, že se bude plazit po břichu, jakoby by snad už tak nečinil a už se od prachu dost nezamazal? Nebo snad do té doby se jen motal v koruně stromu? :) Tady lze vidět, jak je důležitá interpretace Písma, jak je třeba vnímat i umělecké zpracování děl a ne za každou užovkou nevidět potrestaného ďábla ale dát prostor i podstatě sdělení a metaforám.... Vzpomínám, …More
Docela se mi líbí, jak se hadovi sděluje, že se bude plazit po břichu, jakoby by snad už tak nečinil a už se od prachu dost nezamazal? Nebo snad do té doby se jen motal v koruně stromu? :) Tady lze vidět, jak je důležitá interpretace Písma, jak je třeba vnímat i umělecké zpracování děl a ne za každou užovkou nevidět potrestaného ďábla ale dát prostor i podstatě sdělení a metaforám.... Vzpomínám, jak jedna nejmenovaní zbožná ctitelka kárala zpětně Evu, že kdyby nebyla hloupá, pochopila by, že had nemluví a nepodlehla by.... Lidé občas přijdou na rozličné pitomosti, aby tzv. obhájili Písmo. To samé nastavává v případě samotného stvoření a posléze v dalších a dalších výkladech... Symbolika je různá a je třeba s tímto pracovat jemně a s ohledem na formy a dobu vzniku. A stejně tak s tím co nám Bůh chce skrze toto vše sdělit.... Dovolím si připojit malý vtip. Prádlo je třeba mýt, to je jasné.... Ví to jak Mr. Bean www.youtube.com/watch tak Adam a Eva
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/12_08.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl." (Bůh) řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!" Člověk …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/12_08.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl." (Bůh) řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to udělala?" Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla." Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě." Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech živých.
Gn 3,9-15.20

Žalm:
Odp: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!
Zl 98(97)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. (Tak máme sloužit k tomu,) aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše.
Ef 1,3-6.11-12

Evangelium:
Lk 1,26-38

Církevní kalendář:
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Joske likes this.