Boží slovo na den 18.4. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil …
Zedad
....nad všemi egyptskými bohy vykonám soud...
Kallistratos likes this.
Dnešní den mám rád. Doma se na to připravujeme a děláme vzpomínku, Paschu, společné posezení... Kamarád včera dovezl půl jehňátka, kdysi jsme kupovali v Tescu, pokud bylo.... Nekvašené placky, hořký salátek a zálivka.... a musí se to jehněčí umět upéci, protože jehněčí není jen tak :) Naštěstí to nedělám já.... Nezbývá mi než popřát pokojné a požehnané Velikonoce všem....
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/04triduum/01ctvrtek.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců; bude to pro vás první měsíc v roce. Řekněte celému společenství Izraele: `Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Jestliže však je rodina tak malá, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/04triduum/01ctvrtek.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců; bude to pro vás první měsíc v roce. Řekněte celému společenství Izraele: `Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Jestliže však je rodina tak malá, že beránka sníst nestačí, ať si vezme ze sousedství, které je (tomu) domu nejbližší, tolik osob do počtu, kolik stačí beránka sníst. Beránek ať je bezvadný, ve stáří jednoho roku, sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i příčný trám (nad nimi) v domech, kde ho budou jíst. Ať jedí maso tu noc, ať ho jedí pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Budete ho pak jíst takto: Mějte přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce, a jezte ve spěchu. Neboť je to Hospodinova Pascha (Přejití). Oné noci přejdu egyptskou zemí a pobiji všechno prvorozené v egyptské zemi jak u lidí, tak u dobytka. Nad všemi egyptskými bohy vykonám soud. Já, Hospodin. Pro vás však bude krev (beránka) sloužit jako znamení na domech, že tam přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás, a tak uniknete ničící ráně, až budu zabíjet po egyptské zemi. Tento den si uchováte jako památný a budete ho slavit po všechna svá pokolení jako ustanovení věčné.'“
Ex 12,1-8.11-14

Žalm:
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Drahocenná je v Hospodinových očích
smrt jeho zbožných.
Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
rozvázal jsi moje pouta.

Přinesu ti oběť díků, Hospodine,
a budu vzývat tvé jméno.
Splním své sliby Hospodinu
před veškerým jeho lidem.
Zl 116

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás (vydává). To čiňte na mou památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde.
1 Kor 11,23-26

Evangelium: Jan 13,1-15

Církevní kalendář:
Zelený čtvrtek
Při vyslovení názvu (vysvětleného v poznámce) dne se nám vybavují události související se začátkem Kristova utrpení a zpřítomnění jeho oběti v eucharistii, kterou při poslední večeři ustanovil. S ní i svátost kněžství jako služby.
Den začíná modlitbou s vnitřním pohledem na kříž, v němž je naše naděje. Mše sv. ráno či dopoledne je sloužena pouze v diecézních chrámech ve spojení biskupa s kněžími, kteří při ní obnovují své kněžské závazky. V této mši sv. se koná obřad svěcení olejů (křižma pro křest, biřmování, kněžské svěcení a oleje katechumenů i oleje pomazání nemocných).
Mimo to jsou slouženy až večerní mše svaté na památku Večeře Páně. Tato večerní liturgie je slavena a prožívána jako připomínka ustanovení tajemství eucharistie a vzpomínka na Ježíšovo mytí nohou apoštolům. Na konci mše svaté se pohled věřících zaměřuje na Ježíšův odchod do Getsemanské zahrady, kde se potil krví a modlil: "ne jak já chci, ale jak Ty chceš." "...ať se stane Tvá vůle." V těžkých chvílích samota tíží. My jsme zváni k bdění a modlitbě spolu s ním.
Se začátkem večerní liturgie začíná velikonoční triduum (označované jako hranice mezi dobou postní a velikonoční). Jedná se o slavnost tří velikonočních dnů, která začíná na Zelený čtvrtek večer a končí nedělním večerem. "Utrpení a smrt jsou bránou slávy Kristova vítězství." (Pastýřský list brněnského biskupa) Velký pátek a Bílá sobota sice nejsou vnímány jako slavnostní dny, ale svou vznešeností si zaslouží stejnou pozornost a patři k celku tridua, které je slavností.
více: www.catholica.cz
Zedad likes this.