Boží slovo na den 19.4. A.D. 2019

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam …
Zedad
...Tak odpovídáš veleknězi?“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže jsem mluvil nesprávně, dokaž, co bylo nesprávné. Jestliže však správně, proč mě biješ?...
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/04triduum/02patek.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout! Neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/04triduum/02patek.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout! Neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo, zpozorovali, co dříve neslyšeli. Kdo uvěřil, co jsme slyšeli? Komu se ukázala Hospodinova moc? Vyrašil před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, (tížily) ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily. Všichni jsme bloudili jak ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa; jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa. Odstraněn byl soužením a (nespravedlivým) soudem. Kdo se stará o jeho právo? Vyrván byl ze země živých, pro zločin svého lidu byl ubit k smrti. Hrob mu vykázali se zločinci, posmrtný domov s boháči, ačkoli se nedopustil křivdy ani neměl v ústech podvod. Hospodinu se však zalíbilo zdrtit ho utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý Služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. Proto mu udělím mnohé a s reky rozdělí kořist proto, že sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům, když nesl hříchy mnohých a prosil za viníky.
Iz 52,13-53,12

Žalm:
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.

K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky,
vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

Všichni nepřátelé mnou opovrhují,
sousedům jsem pro smích, na postrach svým známým,
kdo mě venku zhlédne, prchá přede mnou.
Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev,
podoben jsem rozbitému hrnci.

Já však, Hospodine, v tebe doufám,
říkám: Ty jsi můj Bůh!
Můj osud je ve tvé ruce,
vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!

Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,
zachraň mě svou slitovností.
Vzmužte se a buďte srdnatí,
všichni, kdo spoléháte na Hospodina.
Zl 31(30)

2. čtení:
Čtení z listu Židům.
Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do (nejvyššího) nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme (svého) vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy (se nedopustil) hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci. V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu (k Bohu). Ačkoli to byl Syn (Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal (své dílo), stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.
Zid 4,14-16;5,7-9

Evangelium: Jan 18,1-19,42

Církevní kalendář:
Velký pátek
www.catholica.cz
Zapal v nás Pane Ježíši Kriste oheň své lásky. Zbav nás marných starostí. Neboť jedině oheň Tvé Lásky může obnovit pokoj v lidských srdcích. Bílá sobota, latinsky sabbatum sanctum, magnum či luminum – tj. svatá, velká nebo světlá, světelná ... Mlčení, zmatek, ticho, vyčkávání.... Řešit co kdo zapálil a nezapálil je marnost, podstrkávat a sdílet nastrčené výseky účelových videozáznamů …More
Zapal v nás Pane Ježíši Kriste oheň své lásky. Zbav nás marných starostí. Neboť jedině oheň Tvé Lásky může obnovit pokoj v lidských srdcích. Bílá sobota, latinsky sabbatum sanctum, magnum či luminum – tj. svatá, velká nebo světlá, světelná ... Mlčení, zmatek, ticho, vyčkávání.... Řešit co kdo zapálil a nezapálil je marnost, podstrkávat a sdílet nastrčené výseky účelových videozáznamů je marnost, podobně jako čerpat "zkaženou vodu" z podivných internetových "studen". Stylita na to zřetelně zareagoval a vysvětlil, uvedl live stream video a soudný člověk pochopí... Někteří nepochopí nebo nechtějí pochopit nikdy. Potřebuji marnosti řešit a hřešit. I na Bílou sobotu. Pane buď světlem našim krokům a ochraňuj nás od marnosti všeho druhu. www.youtube.com/watch
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Libor Halik
před 58 minutami
Tato osoba na střeše katedrály něco zapálila
19.4.2019 Policie v Paříži zakázala z bezpečnostních důvodů demonstrace na ostrově Île de la Cité, na němž stojí katedrála Notre Dame poškozená požárem ze začátku tohoto týdne. V sobotu si toto místo pro demonstraci vybrali stoupenci hnutí takzvaných žlutých vest. echo24.cz/…/zlute-vesty-cht…
Libor Halik
před 1 hodinou
Tato osoba na střeše katedrály něco zapálila
Má pro vás vyhoření Notre-Dame nějaký symbolický rozměr? Alexander Tomský 17.4.2019 Nepochybně, je to zlé znamení – omen – postupující sekularizace. Katedrála s hroby francouzských králů se nachází v muslimské čtvrti a církevní slavnosti i mše se odehrávají pod policejní ochranou. Každý gotický a barokní chrám vymezuje území Západu, dnes umírající civilizace. Pokud by se prokázal žhářský čin, bylo by to chápáno jako útok na Francii. www.parlamentnilisty.cz/…/Tomsky-Katedral…