26:16

Proroci - Jeremiáš

ruský tv seriál, 8.díl - Jeremiáš, v ruském jazyce zdroj: www.youtube.com/playlistMore
ruský tv seriál, 8.díl - Jeremiáš, v ruském jazyce
zdroj: www.youtube.com/playlist
O zjevení proroka Jeremiáše z onoho světa: 2.Mak.15,13-20
Toto je vidění ,které viděl chrabrý Juda Makabejský.Nejdříve se
mu z onoho světa zjevil velekněz Onija a potom svatý prorok
Jeremiáš.Tak jako apoštolové viděli Mojžíše a Eliáše ve slávě na
hoře Tábor, tak viděl Juda Makabejský v slávě proroka Jeremiáše.

Tedy ani před zmrtvýchvstalých Christem, milostivý Bůh neopou
štěl lidi bez svědectví …
More
O zjevení proroka Jeremiáše z onoho světa: 2.Mak.15,13-20
Toto je vidění ,které viděl chrabrý Juda Makabejský.Nejdříve se
mu z onoho světa zjevil velekněz Onija a potom svatý prorok
Jeremiáš.Tak jako apoštolové viděli Mojžíše a Eliáše ve slávě na
hoře Tábor, tak viděl Juda Makabejský v slávě proroka Jeremiáše.

Tedy ani před zmrtvýchvstalých Christem, milostivý Bůh neopou
štěl lidi bez svědectví o životě po smrti.
V křesťanských časech jsou
tato svědectví nespočetná a nekonečná.Kdo i po tomto pochybuje
o životě po smrti, ten stojí pod kletbou svého hříchu a pod náhro
bním kamenem
. A stejně jako mrtvé věci nemohou vidět světlo dne,
tak ani on nemůže vidět život, který existuje a kterému není konce.
Vždyť pohleďte bratři, jakou slávou je korunovaný prorok Jeremiáš
v onom životě.
Zvláštní šedinami a slávou!..Kolem něho nějaké
nepopsatelné drahocennosti, nějaký světlý orel, nějaká nevýslov
nost a krása. Ten kterého vláčili a bili lidé, kterým zprostředkoval
Boží vůli a který byl vězněm v kobce, mučedník v páchnoucí jámě
kterému se posmívali jako lháři, který byl odsouzen jako zrádce,
až nakonec jako zločinec ,ukamenován
.Ale jeden je soud hříšníků
a druhý soud Boží!
Nejponíženější mezi lidmi se stal u Boha koru
nován andělskou slávou.Ještě pohleďme jak toho koho nazývá
zem lhářem, zrádcem, člověkem mimo zákon!!! MIlovaný bratr,
líbezný-takto je nazván nebem.Milovaný bratr,který se mnoho
modlí za lidi. Vidíte skutečně, jak mnoho se svatí v nebi za nás
modlí!

Nespíce - modlí se za nás když spíme:, nejedíce - modlí se za nás
když jíme a přejídáme se:, oni se za nás modlí, když hřešíme.
Ó,bratři styďme se před takovým množství našich upřímných
přátel.Styďme se, styďme se před tolika modlitbami svatých za
nás a připojme se k jejich modlitbám.
Hospodine předivný, odpusť nám hříšnou lenivost a naši tupost.
Neboť Tobě buď díkůvzdání a sláva na věky věkův. Amen.

/Orchidský Prolog str.356/
Stylita likes this.
Sv. prorok Jeremiáš.
Narodil se 600let před narozením Christa v dědince Ánatota nedaleko Jeruzaléma.
Prorokovat začal ve svých 15letech v čase krále Josiju.Prorokoval královi velmožům,
také lživým prorokům kněžím.
V těch časech si Jeremiáš jen tak zachránil život
před rozhněvanými velmoži.Královi Joakímovi předpovídal ,že jeho pohřeb bude
jako pohřeb osla.t.j. vyhodí ho ven mimo Jeruzalem á jeho …More
Sv. prorok Jeremiáš.
Narodil se 600let před narozením Christa v dědince Ánatota nedaleko Jeruzaléma.
Prorokovat začal ve svých 15letech v čase krále Josiju.Prorokoval královi velmožům,
také lživým prorokům kněžím.
V těch časech si Jeremiáš jen tak zachránil život
před rozhněvanými velmoži.Královi Joakímovi předpovídal ,že jeho pohřeb bude
jako pohřeb osla.t.j. vyhodí ho ven mimo Jeruzalem á jeho tělo se bude dlouho
povalovat na zemi nepochované. Pro toto proroctví byl Jeremiáš uvržen do vězení.
Jelikož tam nemohl psát zvolál si Jeremiáš Bárucha, který se postávil k okénku
žaláře á Jeremiáš mu diktovál. Když bylo toto proroctví předčítané královi, nahněvný
král chmatl papír á vhodil ho do ohně.Boží Prozřetelnost Jeremiáše vysvobodial z
vězení na královi se proroctví naplnilo. Královi Jechonijovi předpověděl, že bude
s celou rodinou odveden do Babylonu že tam zemře.Všechno se to naplnilo!
Když vládl král Sedekij, dal si Jeremiáš chomout na ramena tak chodil Jeruzlémem
předvídaje jeho pád a otroctví v Babyloně. Zotročeným Židům psal do Babylonu,
by neměli zbytečnou naději, že se brzy vrátí do Jeruzlema, jejich otroctví bude
trvat 70let ,což se vyplnilo. V dolině Totef pod Jeruzalemem ,kde Židé přinášeli modlám
děti jako oběť,vzal Jeremiáš celý hrnec do svých ruk a rozbil ho před lidmi prorokujíc
brzké zničení Judského království.Zanedlouho babylončané obsadili Jeruzálém, krále
Sedekije zabili , město vyplenili zbořili velké množství Židů zabili v dolině, kde
zabíjeli své děti jako oběť modlám a kde prorok vzpomínný hrnec rozbil.

Jeremiáš s Levity vzali archu smlouvy z chrámu odnesli ji na horu Navat,kde zemřel
Mojžíš , zde ji ukryli do jeskyně.Oheň z chrámu ukryli do hluboké studně.
Jeremiálš
, přinucen nějakými Židy odešel do Egypta kde přežil 4roky, potom byl
svými krajny ukamenován. Egypťanům předpověděl zničení jejich model a příchod
Panny s děťátkem do Egypta.

Existuje tradice,že samotný císař Álexnandr Veliký navštívil hrob proroka Jeremiáše.
Ná příkáz císře Álexandra bylo Jeremiášovo tělo přenesené a pochované v Álexandrii.
/Ochridský Prolog str316/
Libor Halik and one more user like this.
Libor Halik likes this.
Stylita likes this.
Sv. prorok Báruch .Učedník a věrný přítel velkého proroka Jeremiáše.
Předpověděl návrat Židů z Babylonského zajetí,pád Babylonu a příchod
Božího Syna na zem. Traduje se ,že také on byl zabitý Židmi v Egyptě
jako prorok Jeremiáš 7. století před Christem.
/O.Prolog str 712/
Stylita likes this.
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Zedad likes this.