Boží slovo na den 10.9. A.D. 2019

Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzení ve víře, jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil (tak zvanou) filosofií – …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzení ve víře, jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil (tak zvanou) filosofií – je to jen klam a mam. Jsou to samé nauky lidské, (které se opírají) o prvopočátky světa, ne o Krista. A v něm totiž přebývá celá plnost božství tělesně, i vy jste v něm dosáhli plnosti. On je hlavou všech (andělských) knížat a mocností. V něm jste byli obřezáni, ovšem ne obřízkou provedenou lidskýma rukama, ale obřízkou Kristovou, která spočívá v úplném svlečení hmotného těla: křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž. Knížata a mocnosti (pekla) odzbrojil, veřejně je vystavil potupě a křížem nad nimi triumfoval.
Kol 2,6-15

Žalm:
Hospodin je dobrotivý ve všem.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,
budu velebit tvé jméno po všechny věky.
Každý den tě budu velebit
a chválit tvé jméno po všechny věky.

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.
Zl 145

Evangelium:
Lk 6,12-19

Církevní kalendář:
blah. Karel Spinola, Šebestián Kimura a 50 druhů (+1622)
Je považován za pražského rodáka a jeho matka byla českou šlechtičnou. Otec byl Ital a Karel v Itálii vystudoval a vstoupil k jezuitům. Jako řádový kněz odjel do misií v Japonsku, kde po 20letém působení a utrpení skonal v plamenech na Svatém vršku u Nagasaki.
S ním bylo dvěma způsoby popraveno dalších 51 mučedníků. Martyrologium staví do jejich čela Šebestiána Kimuru a Františka Moralese. Mezi 22 mučedníky pozvolna usmrcenými žárem z ohně bylo z řeholníků 9 jezuitů, 7 dominikánů a 3 františkáni. Ostatní byli jejich pomocníky. Mezi dalšími 30 popravenými křesťany z Nagasaki byly celé rodiny s dětmi od tří do dvanácti let.
více: catholica.cz