05:40

L’ENTRATA DI GESÙ A GERUSALEMMI in versi siciliani a cura di padre Giuseppe Licciardi

Il testo da leggere mentre ascoltate.... V76. L’ENTRATA DI GESÙ A GERUSALEMMI (Mt 21, 1-11; Mc 11’ 1’11; Lc 19, 29-44; Gv 12, 1’25) Gesù già s’avvicina a Città Santa, Gerusalemmi, d’unni a fudda …More
Il testo da leggere mentre ascoltate....
V76. L’ENTRATA DI GESÙ A GERUSALEMMI
(Mt 21, 1-11; Mc 11’ 1’11; Lc 19, 29-44; Gv 12, 1’25)

Gesù già s’avvicina a Città Santa,
Gerusalemmi, d’unni a fudda è tanta,
ca s’arricampa genti i tutti i banni
pi cilibrari a Pasqua, festa granni.
Di Gericu Iddu veni, e pi l’appuntu vicinu a Bétfage e Betania è jiuntu propriu d’arreri o munti ch’è chiamatu di l’Alivi, unni pigghia anticchia i ciatu. Ccà, dui di so discipuli Iddu manna nta burgata di nfacci, e ci cumanna: “Appena c’arrivati e primi casi, propriu davanti a porta, unni si trasi, ci truvati attaccati nta l’aneddu na sciccaredda cu lu so putriddu, ca supra ad iddu nuddu ci ha acchianatu: strugghitilu e purtatimillu allatu. E si qualcunu dici: “Chi faciti? Picchì lu putridduzzu vui strugghiti?” Vuatri ci arispunniti: “Lu Signuri nn’havi bisognu, pi na para d’uri”. Ed accussì successi! Ma chi sorta i casu!!! Propriu fora allatu a porta lu putriddu iddi vittiru attaccatu cu so matri, e ci lu …More