vi.news
34

Cựu Benedict XVI vẫn sử dụng “Phước lành Tông đồ” [Trong khi Francis từ chối làm như vậy]

Cựu Benedict XVI đã kết thúc lá thư tháng 11 năm 2017 với Hồng y Brandmüller bằng các từ: “với Phước lành Tông đồ của tôi, Benedict XVI.” Người dùng Twitter ủng hộ Francis "Pope news" đã chỉ ra điều…