04:53

Sontga Ludivina, purschala

pdf: cheu l'entira historia Sontga Ludivina, purschala Ils 15 d’avrel: Sontga Ludivina, purschala Sontga Ludivina vegn mirada dils malsauns per spieghel da sontga pazienzia. Ella ei naschida sco …More
pdf: cheu l'entira historia
Sontga Ludivina, purschala
Ils 15 d’avrel: Sontga Ludivina, purschala

Sontga Ludivina vegn mirada dils malsauns per spieghel da sontga pazienzia. Ella ei naschida sco novavel affon e suletta feglia en Hollandia ord paupra famiglia, denton reha en vertids. Gia da pintga saveva ella ch’ella daventi ina survienta dil Segner, pertgei ella rugava savens Diu da mantener ella purschala. Ludivina, da natira schi biala, ha per buca stuer sespusar cun 15 onns, rugau Niessegner da schar daventar ella macorta, per che negin um miri sin ella. Diu ha tedlau siu riug e dau ad ella la caschun da daventar in exempel da spir pazienzia. Sin siu 15avel onn da naschientscha eis ella fruntada cun in’amitga sil glatsch e rut ina costa. Igl ei daveras stau la veglia da Diu, pertgei negins miedis savevan gidar a medegar la ruttadira. Per ella ha in grev pitir e suffrir entschiet che ha cuzzau entuorn 38 onns. Malsognas e mals dalla membra consumavan il tgierp e caschunavan di e …More