Boží slovo na den 27.9. A.D. 2019

Když se (jednou) Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných …
Zedad and 2 more users like this.
Zedad likes this.
Mates5485 likes this.
Anna Dagmar likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Aggea.
Druhého roku (vlády) krále Dareia, dvacátého prvního dne sedmého měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Aggea: „Mluv k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Josadakovu, i k ostatním z lidu: `Kdo zbývá ještě mezi vámi, jenž viděl tento dům v …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Aggea.
Druhého roku (vlády) krále Dareia, dvacátého prvního dne sedmého měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Aggea: „Mluv k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Josadakovu, i k ostatním z lidu: `Kdo zbývá ještě mezi vámi, jenž viděl tento dům v jeho prvotní slávě? A jak to vidíte nyní? Nezdá se vám jako nic ve vašich očích? Vzmuž se nyní, Zorobábeli – praví Hospodin – vzmuž se, veleknězi Jozue, synu Josadakův, vzmužte se, všichni lidé země – praví Hospodin – a pracujte, neboť já jsem s vámi – praví Hospodin zástupů. Slovo, které jsem s vámi sjednal při vašem východu z Egypta, a můj duch zůstanou mezi vámi, nebojte se!'„ Neboť tak praví Hospodin zástupů: „Ještě jednou, za malou chvíli, otřesu nebem i zemí, mořem i souší; otřesu všemi národy, přijdou (sem) skvosty všech národů, slávou naplním tento dům – praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato – praví Hospodin zástupů. Budoucí sláva tohoto domu bude větší než byla (sláva) prvního – praví Hospodin zástupů. Na tomto místě dám pokoj – praví Hospodin zástupů.“
Ag 1,15b-2,9

Žalm:
Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.

Bože, zjednej mi právo
a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu,
zbav mě člověka lstivého a zločinného!

Bože, vždyť ty jsi má síla,
proč jsi mě zahnal?
Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?

Sešli své světlo a svou věrnost: ty ať mě vedou
a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.

Pak přistoupím k Božímu oltáři,
k Bohu, který mě naplňuje radostí.
Oslavím tě citerou,
Bože, můj Bože!
Zl 43

Evangelium:
Lk 9,18-22

Církevní kalendář:
sv. Vincenc z Paula (+1660)
Pocházel z jihozápadu Francie. Z prostého pasáčka se stal knězem. Později vystudoval církevní právo a působil v Paříži i v lyonské diecézi. Zde začal organizovat svépomocnou péči o chudé a nemocné zakládáním charitativních bratrstev. V r. 1625 založil misionářskou kongregaci lazaristů. Vychovával spolupracovníky ke konání skutků milosrdné lásky. Jeho snahou bylo pomáhat dětem i starcům, dívkám i matkám, chudým, nemocným i vězňům. Na zajištění péče o chudé a nemocné založil s Ludvíkou de Marillac kongregaci "Dcer křesťanské lásky." Zemřel v 79 letech.
více: catholica.cz
Anna Dagmar and one more user like this.
Anna Dagmar likes this.
Zedad likes this.