Hai mươi linh mục và học giả kết luận: "Francis là một giáo hoàng dị giáo"

Bốn linh mục và 16 học giả giáo dân đã đăng tải (LifeSiteNews.com, ngày 30 tháng 4) một bức thư ngỏ, trong đó họ cáo buộc Giáo hoàng Francis về "tại dị giáo kinh điển" và gọi ông là "giáo hoàng dị …