ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞൻ: ആമസോൺ “നിർബന്ധമായും“ […

വിരമിച്ച ബിഷപ്പ് എർവിൻ കോയ്റ്റ്ലർക്ക് (80) സംശയമേതുമില്ല: ആമസോൺ സൂനഹദോസ് “നിർബന്ധമായും“ [അസാധുവായ] വനിതാ ഡീക്കന്മാരെ അവതരിപ്പിക്കണം. കത്ത…