Boží slovo na den 29.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš …
Samson1
Samson1
Henta má dar vykláat slovo Boží.
Bohumila
před 4 hodinami
JASMINUM
Satanovy elity , chtivých vidět naživo sex přibývá.Ubohé duše, i Samson
onanuje při obrazovce, stejně jako Segal a jiní, jak jste průhlední pekelníci.
Dejte svět těm, co lež světa milují
a kvůli lži život a pravdu ztráce
Hento já nemám problém s čistotou. Spávám s růžencem, den začínámv noci hodinovou modlitbou, denně jsem …
More
Henta má dar vykláat slovo Boží.
Bohumila
před 4 hodinami
JASMINUM
Satanovy elity , chtivých vidět naživo sex přibývá.Ubohé duše, i Samson
onanuje při obrazovce, stejně jako Segal a jiní, jak jste průhlední pekelníci.
Dejte svět těm, co lež světa milují
a kvůli lži život a pravdu ztráce
Hento já nemám problém s čistotou. Spávám s růžencem, den začínámv noci hodinovou modlitbou, denně jsem na mši, přijímám Pána, denně se tři- čtyři hodiny modlím, já nemám tvoje problémy. Že mi říkáš pekelník, tak to je tím, že jsem Boží muž. Pro mne je to vyznamenání a mám se radovat, když tato mluví lživě proti mně. Měl jsem tu čet, že mne i Bubík nazval antikristem osobně. To jsem hájil Mariánskou úctu. Každý nemůže být Boží miláček.
Johanka2 likes this.
Johanka2
BOH Ťa miluje.Aj Panna Mária.
Vydrž a modli sa svätý ruženec.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/03_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svou nepravost. Vezměte s sebou slova (modlitby), a obraťte se k Hospodinu; řekněte mu: Odpusť každou nepravost a laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých rtů. Asýrie nás nezachrání, na koně …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/03_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svou nepravost. Vezměte s sebou slova (modlitby), a obraťte se k Hospodinu; řekněte mu: Odpusť každou nepravost a laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých rtů. Asýrie nás nezachrání, na koně nevsedneme, nebudeme již říkat: `Bohové naši!' dílu svých rukou, poněvadž sirotek najde u tebe slitování. Zhojím jejich zradu, milovat je budu velkodušně, neboť můj hněv se od nich odvrátí. Rosou budu Izraeli, vykvete jak lilie a jak Libanon vyžene své kořeny. Rozprostřou se jeho ratolesti, jak oliva se bude skvít, jak Libanon bude vonět. Vrátí se a v mém stínu budou bydlet, obilí budou pěstovat, vyraší jak réva, budou mít věhlas jak libanonské víno. K čemu budou Efraimu modly? Vyslyším ho, shlédnu na něj, jsem zeleným cypřišem, ode mě je tvůj plod. Kdo je moudrý, kéž tomu porozumí, kdo má důvtip, ať to pozná! Přímé jsou Hospodinovy cesty, spravedliví po nich kráčejí, bezbožní však na nich padnou.“
Oz 14,2-10

Žalm:
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, slyš můj hlas!

Slyšel jsem neznámý mně hlas:
Zbavil jsem jeho šíji břemena,
z jeho rukou jsem vzal koš robotníka.
V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě.

Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku,
u vody v Meribě jsem tě zkoušel.
Slyš, můj národe, chci tě napomenout,
Izraeli, kéž bys mě poslouchal!

Nesmíš mít boha jiného,
nesmíš se klanět bohu cizímu!
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
já jsem tě vyvedl z egyptské země!

Kéž by mě můj národ slyšel,
kéž by Izrael kráčel po mých cestách!
Živil bych jej jadrnou pšenicí,
medem ze skály bych jej sytil.
Zl 81

Evangelium: Mk 12,28b-34

Církevní kalendář:
bl. Ludolf (Slavomil) (+1250)
Pochází ze Saska. Podle spisu M. Liptovské žil nejprve v premonstrátském řádu, stal se knězem a v roce 1236 biskupem v Ratzeburgu (Ratiboři) v Německu. V modlitbách i slovech usiloval uchránit svou diecézi od bludů a cizích nedobrých vlivů. Vedl bezúhonný život a statečně obhajoval církevní práva. Vzepřel se svému vévodovi Albrechtu Saskému, kvůli jeho neoprávněnému nároku na církevní majetek. Ten jej nechal uvěznit a ve vězení s ním zacházet tak zle, že na následky brzy po propuštění ve Wismaru zemřel.
catholica.cz