Ostrik
14423

Ježíšovo kázání na hoře

Ježíšovo kázání na hoře bylo určeno všem posluchačům bez výjimky. Horské kázání je základem křesťanské nauky. Pro mnohé bude jistě překvapením, že v konfrontaci s Ježíšovou naukou neobstojí. Mt 5. - …
Ostrik
aobubo 17:38

6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili lásku, kterou k nám měl, a to, co pro nás řekl, učinil a vytrpěl.
_______________________________________________________________________________________________
Vidíš, Samsone? I tvůj oblíbený světec František věděl, že chléb vezdejší v modlitbě Páně …More
aobubo 17:38

6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili lásku, kterou k nám měl, a to, co pro nás řekl, učinil a vytrpěl.
_______________________________________________________________________________________________
Vidíš, Samsone? I tvůj oblíbený světec František věděl, že chléb vezdejší v modlitbě Páně není tělesný pokrm. 🤗
Ostrik
J 6:33-35
33. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."
34. Řekli mu tedy: "Pane, dávej nám ten chléb vždycky."
35. Ježíš jim však řekl: "Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.

🤗
1 more comments from Ostrik
Ostrik
Mnohým věcem nemůžeš rozumět, Samsone. Zmínil jsi zde dnes chléb vezdejší z modlitby Páně. Když ty se modlíš Otčenáš a přijdeš k místu chléb náš vezdejší dej nám dnes, tak myslíš na žrádlo pro svého boha břicho. Měl bys vzít na vědomí, že Pán Ježíš nemluví o tělesném chlebu, který koupíš v obchodě s potravinami, ale sám o sobě. Pán Ježíš nás učí, abychom prosili o něho. On je tím chlebe…More
Mnohým věcem nemůžeš rozumět, Samsone. Zmínil jsi zde dnes chléb vezdejší z modlitby Páně. Když ty se modlíš Otčenáš a přijdeš k místu chléb náš vezdejší dej nám dnes, tak myslíš na žrádlo pro svého boha břicho. Měl bys vzít na vědomí, že Pán Ježíš nemluví o tělesném chlebu, který koupíš v obchodě s potravinami, ale sám o sobě. Pán Ježíš nás učí, abychom prosili o něho. On je tím chlebem, který dává věčný život.
Staří Čechové ještě věděli, co znamená vezdejší, není to chléb světský, jak myslíš ty a mnozí další. Je to chléb, který je očekáván (ve ždati). Vulgáta překládá v ev sv. Matouše slovo řecké epiúsios slovem latinským - supersubstantialem, nadpodstatný. Jedná se tedy o chléb, který není z tohoto světa. V ev. sv. Lukáš je pro změnu totéž slovo přeloženo latinským quotidianum, což je česky každodenní, ale ve smyslu věčný.
Samsone, stejně jako Janka upřednostňuješ věci tohoto světa a duchovní význam ti uniká. Nejsi schopen pravý význam slov postihnout. Těžko potom můžeš přijmout, že tě věčný chléb - Boží Slovo - Kristus má proměnit, aby ses sám stal nadpodstatným chlebem. To je totiž pravý smysl prosby o vezdejší chléb v modlitbě Páně.
🤗
Samson1
Ne ostrik, já třeba za největšího svatého poslední doby uznávám P. Pia a dobrého následovatele Františka ve všem. On říkával, že v nezásadních věcech máme ustoupit mínění druhých a máme uznávat dobré vlastnosti jiných. Od tebe cítím, že dehonestuješ jiné a sám sebe stavíš hodně vysoko. To je jak s jehovistama sektářama. Aby vyzveldli své pravdy, poplivají napřed pořádně celé dějiny církve. Jako …More
Ne ostrik, já třeba za největšího svatého poslední doby uznávám P. Pia a dobrého následovatele Františka ve všem. On říkával, že v nezásadních věcech máme ustoupit mínění druhých a máme uznávat dobré vlastnosti jiných. Od tebe cítím, že dehonestuješ jiné a sám sebe stavíš hodně vysoko. To je jak s jehovistama sektářama. Aby vyzveldli své pravdy, poplivají napřed pořádně celé dějiny církve. Jako kdyby Kristus nebyl nikdy uprostřed.
Ostrik
Vysmíváš se tomu, co u svatého Františka obdivuješ? 😲
Samson1
Ostrik už jsi odumřel tomu, co říkáš? Co je to odumřít světu a znova se narodit. Když někdo uvěří, přijme Ježíše, nežije podle starých hodnot, ale přijal nové, své hodnoty orientuje podle Božího zákona, zůstává v Božím slově, už to samé je odumřití světu, protože myšlení světa vidí jen to co je, víra otevírá pohled do věčnosti, život nekončí smrtí a proto jezme, pijme, smilněme, hrabejme …More
Ostrik už jsi odumřel tomu, co říkáš? Co je to odumřít světu a znova se narodit. Když někdo uvěří, přijme Ježíše, nežije podle starých hodnot, ale přijal nové, své hodnoty orientuje podle Božího zákona, zůstává v Božím slově, už to samé je odumřití světu, protože myšlení světa vidí jen to co je, víra otevírá pohled do věčnosti, život nekončí smrtí a proto jezme, pijme, smilněme, hrabejme bohatství už nepaltí. Přece tomu člověk odumřel, už se za tím nežene, přestože potřebuje chléb vezdejší, odit se a kde mít bydlet. Podle tebe odumřít světu je asi jít bydlet pod most a živit se kořínkama 😀 🤗 Jen bych to doplnil. Člověk se stává správcem věcí a ne vlastníkem. Má svobodné srdce k věcem stvořeným, Boha dává na 1 místo.
Samson1
Jinak kdo ví, co má dělat a nedělá to, dostane hodně bití 👍
1 more comments from Samson1
Samson1
Milovaná hento. Ježíš něco mluvil též o třísce a trámu v oku. Snaž se nejdříve vytrhnout svůj trám a třísku mi můžeš klidně vyndat potom 😀 . Ale přestaň soudit jiné a začni žít sama. Jinak od sebe, je to samé Pane Pane a skutek utek, samý soud jiných. Kéž by už henta Pane pochopila a ponechala soudy laskavě Tobě. 👍

henta 09:17

Samsonkovi, je např vzorem "jeho svatý František" a přitom mu nedoch…More
Milovaná hento. Ježíš něco mluvil též o třísce a trámu v oku. Snaž se nejdříve vytrhnout svůj trám a třísku mi můžeš klidně vyndat potom 😀 . Ale přestaň soudit jiné a začni žít sama. Jinak od sebe, je to samé Pane Pane a skutek utek, samý soud jiných. Kéž by už henta Pane pochopila a ponechala soudy laskavě Tobě. 👍

henta 09:17

Samsonkovi, je např vzorem "jeho svatý František" a přitom mu nedochází ten propastný rozdíl mezí ním a sebou samým. Samson je zavalen mamonem, vidí to jako touhu v srdci oprostit se od majetku, ale nemá na to silu. Bojí se hladu.
V jedné písničce Valašské se zpívá "neboj sa Evičko neboj sa hladu, majů na faře dost jabuk v sadu" 😀
Kéž by to ten Samson pochopil!
Ostrik
Proti Ježíšovu učení oponujete hloupými názory lidí. Kdo je proti Kristu Akvinský, Augustin a podobní omylní lidé, kteří během svého života napsali spoustu protichůdných textů, které nemají s Ježíšovým učením a třeba i Jeho kázáním na hoře vůbec nic společného? Jak se potom nemají upřímní hledači Boha podivovat nad vaší krvelačností a touhou účastnit se zabíjení ve válkách? 🙄
J 5:43-44
43Já jsem …More
Proti Ježíšovu učení oponujete hloupými názory lidí. Kdo je proti Kristu Akvinský, Augustin a podobní omylní lidé, kteří během svého života napsali spoustu protichůdných textů, které nemají s Ježíšovým učením a třeba i Jeho kázáním na hoře vůbec nic společného? Jak se potom nemají upřímní hledači Boha podivovat nad vaší krvelačností a touhou účastnit se zabíjení ve válkách? 🙄
J 5:43-44
43Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Přijde-li jiný ve vlastním jménu, toho přijmete.44Jak vy můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen od samého Boha?
Neuctíváte Krista, ale ty, kteří přišli ve vlastním jménu! 🤦
Ostrik
Ježíšovo kázání na hoře umožní každému pochopit, jak je vzdálen Kristu. Řídíte se tím, co učí Ježíš nebo se schováváte za domnělou lidskou moudrost, která vám šimrá v uších?
Pán Ježíš říká:
L 6:46 Proč mě oslovujete 'Pane, Pane', když neděláte, co říkám?
🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Svatý otec František:
Pobídka ke svědectví. Petr a Pavel, jako všichni Kristovi apoštolové, kteří v pozemském životě svojí krví zúrodnili církev, pili z Pánova kalicha a stali se Božími přáteli. Pavel to píše pohnutým tónem Timotejovi: „Já totiž mám už prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká …More
Svatý otec František:
Pobídka ke svědectví. Petr a Pavel, jako všichni Kristovi apoštolové, kteří v pozemském životě svojí krví zúrodnili církev, pili z Pánova kalicha a stali se Božími přáteli. Pavel to píše pohnutým tónem Timotejovi: „Já totiž mám už prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod“ (2 Tim 4,6-8).
Církev či křesťan, pokud nevydává svědectví, nenese plody. Je mrtvolou myslící si, že žije, suchým stromem bez ovoce, vyschlou studnou bez vody! Církev přemohla zlo díky odvážnému, konkrétnímu a pokornému svědectví svých dětí. Přemohla zlo díky přesvědčenému Petrovu vyznání: „Ty jsi Kristus, syn živého Boha“ a Ježíšovu nepomíjivému příslibu (srov. Mt 16,13-18).
www.radiovaticana.cz/clanek.php4

🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré dopoledne vespolek!
I dnes vstupuji na tyto stránky s nadějí, že Pán někomu z vás otevře srdce.
______________________________________________________________________________________________
Mt 6:31-34
31Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

32Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský …
More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré dopoledne vespolek!
I dnes vstupuji na tyto stránky s nadějí, že Pán někomu z vás otevře srdce.
______________________________________________________________________________________________
Mt 6:31-34
31Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

32Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

33Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

34Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

🤗
Ostrik
Kázání na hoře vede posluchače k napodobování Boží dokonalosti. Díky poznávání Pána Ježíše Krista z četby Písma svatého tak nahlížíme velikost Božího milosrdenství. Slyšet však musí člověk srdcem!

KKC § 1968 Evangelijní zákon naplňuje přikázání Zákona. Pánovo kázání na hoře vůbec neruší nebo neoslabuje mravní hodnotu příkazů Starého zákona, ale odhaluje jejich skryté možnosti a dává vyrůstat …More
Kázání na hoře vede posluchače k napodobování Boží dokonalosti. Díky poznávání Pána Ježíše Krista z četby Písma svatého tak nahlížíme velikost Božího milosrdenství. Slyšet však musí člověk srdcem!

KKC § 1968 Evangelijní zákon naplňuje přikázání Zákona. Pánovo kázání na hoře vůbec neruší nebo neoslabuje mravní hodnotu příkazů Starého zákona, ale odhaluje jejich skryté možnosti a dává vyrůstat novým požadavkům: zjevuje celou jejich božskou i lidskou pravdu. Nepřidává nová, vnější přikázání, nýbrž jeho obnova jde až ke kořeni jednání, k srdci, kde člověk volí mezi čistým a nečistým, kde se utváří víra, naděje a láska a s nimi ostatní ctnosti. Evangelium tak přivádí Zákon k jeho plnosti napodobováním dokonalosti nebeského Otce, odpouštěním nepřátelům a modlitbou za pronásledovatele podle příkladu Boží velkomyslnosti.
🤗
Ostrik
KKC § 577 Na začátku horského kázání, v němž Ježíš ukázal Zákon daný Bohem na Sinaji při první smlouvě ve světle nové smlouvy, vyslovil slavnostní výstrahu: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo …More
KKC § 577 Na začátku horského kázání, v němž Ježíš ukázal Zákon daný Bohem na Sinaji při první smlouvě ve světle nové smlouvy, vyslovil slavnostní výstrahu: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání — a třebas i to nejmenší — a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký (Mt 5,17-19).
Naplněním zákona je činit vůli Otce v nebesích. 🤗