vi.news
47

Các trưởng giáo của Thượng hội đồng sẽ tổ chức cuộc họp hầm mộ bí mật

Khoảng 150 trong số 185 giám mục của Thượng hội đồng Amazon sẽ ký một Hiệp ước về Hầm mộ thứ hai vào ngày 20 tháng 10, theo DomTotal.com đưa tin (ngày 17 tháng 10). Năm 1965, vào cuối Công đồng …