Boží slovo na den 12.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a …
Zedad
Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Takovou důvěru máme k Bohu skrze Krista, ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako (by to pocházelo) od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. On nám také dal schopnost sloužit nové smlouvě, která (nespočívá) v liteře, ale v duchu. Neboť …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Takovou důvěru máme k Bohu skrze Krista, ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako (by to pocházelo) od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. On nám také dal schopnost sloužit nové smlouvě, která (nespočívá) v liteře, ale v duchu. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje. Jestliže služba (Zákonu) vyrytému literami na kamenech a (vedoucí ke) smrti byla spojena s takovým jasem, že se Izraelité nemohli podívat Mojžíšovi do tváře pro záři - třeba pomíjející - (která mu vycházela) z obličeje, jak teprve daleko skvělejší musí být služba Ducha! Neboť jestliže služba (vedoucí k) odsouzení byla tak slavná, oč daleko více bude slávou překypovat služba (vedoucí ke) spravedlnosti! A proto celou tu minulou slávu vůbec ani nejde slávou nazvat, když ji srovnáme s touto nynější nesmírnou slávou. Když se tak slavně projevilo to, co je pomíjející, oč větší slávu má to, co je trvalé!
2Kor 3,4-11

Žalm:
Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!

Oslavujte Hospodina, našeho Boha,
klaňte se u podnože jeho nohou,
neboť je svatá.

Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími
a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno:
vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.

Mluvíval k nim v oblačném sloupu,
slýchali jeho příkazy,
zákon, který jim dal.

Hospodine, náš Bože, tys je vyslyšel,
Bože, byls k nim milostivý,
ale také jsi trestal jejich přestupky.

Oslavujte Hospodina, našeho Boha,
klaňte se na jeho svaté hoře,
neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!
Zl 99

Evangelium: Mt 5,17-19

Církevní kalendář:
sv. Onufrius (+asi 400)
Pochází z rodiny egyptského kmenového knížete. V mládí vstoupil do egyptského kláštera Eriti. Pak v touze po větší dokonalosti odešel do samoty a usadil se v jedné jeskyni v poušti. Po dobu 60 let žil na poušti zcela sám, proto dostal přívlastek Veliký a je řazen mezi největší východní askety.
Snášel chlad i horko, trpěl často nedostatkem jídla i pití. Podle legendy mu později anděl přinášel trochu chleba a vody. Asi po třiceti letech života v poušti vyrostl před jeho jeskyní fíkovník a v blízkosti vytryskl pramen čisté vody.
Před příchodem smrti se s ním setkal asketa Pafnut, který vyslechl jeho příběh, modlil se s ním a po jeho smrti pohřbil jeho tělo do hrobu z kamení. Později napsal jeho životopis.
catholica.cz
Zedad likes this.