Boží slovo na den 7.9. A.D. 2019

(Jednou) v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je vydrolovali a jedli. Několik farizeů namítalo: „Proč děláte, co se v sobotu nesmí?“ Ježíš jim odpověděl: „Nikdy jste …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/22_06.htm

1. čtení
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! I vy jste byli kdysi odcizeni (Bohu) a s ním pro svoje smýšlení a špatné skutky znepřáteleni. Ale teď on (i s vámi) obnovil dobrý poměr skrze (Kristovo) lidské tělo vydané na smrt. To proto, abyste byli před ním svatí, neposkvrnění a bezúhonní. Jen musíte vytrvat …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/22_06.htm

1. čtení
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! I vy jste byli kdysi odcizeni (Bohu) a s ním pro svoje smýšlení a špatné skutky znepřáteleni. Ale teď on (i s vámi) obnovil dobrý poměr skrze (Kristovo) lidské tělo vydané na smrt. To proto, abyste byli před ním svatí, neposkvrnění a bezúhonní. Jen musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, (kterou vám přineslo) evangelium, jak jste ho slyšeli a jak bylo kázáno všemu tvorstvu pod nebem, a já, Pavel, jsem se stal jeho služebníkem.
Kol 1,21-23

Žalm:
Hle, Bůh mi pomáhá!

Bože, zachraň mě pro své jméno,
svou mocí mi zjednej právo!
Bože, slyš moji modlitbu,
popřej sluchu slovům mých úst!

Hle, Bůh mi pomáhá,
Pán mě udržuje naživu.
Budu s radostí přinášet oběti,
chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Zl 54

Evangelium:
Lk 6,1-5

Církevní kalendář:
sv. Marek Crisini, Štěpán Pongracz a Melichar Grodziecki (+1619)
Marek z Chorvatska se stal v Trnavě kanovníkem. Melichar z Těšína i Štěpán ze Sedmihradska vstoupili do jezuitského řádu a nakonec působili v Košicích, kam za nimi přišel Marek, tč. působící jako správce opatství v Krásné nad Hornádem. Protestantským vojskem byli zajati a přemlouváni k odpadu od svého vyznání. Nepomohlo ani následné mučení. Jako poslední z nich po celodenních mukách dovršil své svědectví Štěpán Pongracz.
více: catholica.cz