vi.news
33

Tại sao Francis lại loại bỏ Hồng y Filoni

sự thay thế của Hồng y Fernando Filoni với tư cách là Hội trưởng Truyền giáo cho các Dân tộc có thể có lý do cá nhân, Sandro Magister viết trên Settimo Cielo (11 tháng 12) . Filony đã bị loại bỏ "…