ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട തവളയെ സമ്മാനിച്ച് ഓസ്ട്രിയൻ ബിഷപ്പ്

ഓസ്ട്രിയൻ “കലാകാരനായ“ ക്രിസ്ത്യൻ ഐസൻബർഗറിൻ്റെ, 40, 2018-ലെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഇൻസ്ബ്രക്ക് ബിഷപ്പ് ഹെർമൻ ഗ്ലെറ്റ്ലർ ഒരു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട തവളയെ …