vi.news
73

1,1% linh mục cử hành nghi thức cũ - Nhóm lớn nhất được tạo ra bởi Summorum Pontificum

Tổ chức Pháp Paix liturgique ước tính rằng khoảng 4.500 đến 6.500 linh mục Công giáo trên toàn thế giới cử hành Thánh lễ Latinh cổ. Chỗ này sẽ rơi vào khoảng 1,1% số lượng giáo sĩ Công giáo. Con số …