vi.news
70

Phó tế làm chủ tế thánh lễ [không hợp lệ] - Francis, "Cứ làm đi"

Tại Amazon, việc cử hành Thánh lễ [không hợp lệ] bởi các phó tế đã kết hôn là một thực tế, "được ủy quyền" bởi các giám mục địa phương và bởi Giáo hoàng Francis, Cha Giovanni Nicolini, 79 tuổi, nói …