zh.news
37

方济各向会众隐瞒了信仰的教义

教皇方济各展示了他的使徒训诫Gaudete et Exsultate——也被称作Gaudete et Insultate——仅在最后一刻,为信仰的教义,在它发表之前不久…