Boží slovo na den 17.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, …
Plebanová Dana likes this.
Zedad
...spatřili jeho slávu...
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Mates5485 likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/02_00.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a dodal: „Tak (četné) bude tvé potomstvo!“ (Abrám) Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého. (Znovu) mu pravil: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Uru Chaldejců, abych ti dal …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/02_00.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a dodal: „Tak (četné) bude tvé potomstvo!“ (Abrám) Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého. (Znovu) mu pravil: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Uru Chaldejců, abych ti dal tuto zemi do vlastnictví.“ (Abrám) řekl: „Pane, Hospodine, podle čeho poznám, že ji dostanu do vlastnictví?“ (Bůh) mu řekl: „Vezmi pro mě jalovici, kozu, berana, všechny tříroční, pak ještě hrdličku nebo holoubě.“ (Abrám) mu přinesl všechna tato zvířata, rozpůlil je a položil jednu polovici proti druhé, ale ptáky nerozpůlil. Dravci se slétali na mrtvá těla, ale Abrám je odháněl. Slunce se sklánělo k západu, když Abrám upadl do hlubokého spánku; pojala ho hrůza a velká tíseň. Zatím slunce zapadlo, nastala tma, a hle – dýmající pec a ohnivá pochodeň přešly mezi oněmi rozpůlenými částmi. V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem smlouvu a řekl: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od Egyptského potoka až k veliké řece, řece Eufratu!“
Gn 15,5-12.17-18

Žalm:
Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,
smiluj se nade mnou, vyslyš mě!
Mé srdce k tobě mluví,
má tvář tě hledá.

Hospodine, hledám tvou tvář.
Neskrývej svou tvář přede mnou,
v hněvu neodmítej svého služebníka!
Tys má pomoc, nezavrhuj mě!

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Zl 27(26)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět, mají zájem jenom o věci pozemské. My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko. Proto, moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno, tak stůjte v Pánu pevně, milovaní!
Flp 3,17-4,1

Evangelium: Lk 9,28b-36

Církevní kalendář:
sv. Patrik (+461)
Byl římsko-britského původu, v 16 letech byl zajat a odvlečen do Irska, kde 6 let v otroctví pásl ovce. Když se dostal na svobodu, rozhodl se stát knězem. Byl vysvěcen i na biskupa a v Římě dostal od papeže Celestýna plnou moc věrozvěsta pro Irsko, kam se vrátil hlásat křesťanskou víru. Pokřtěné naučil číst a psát, nejschopnější z nich světil na kněze. Nesnažil se bourat násilně pohanské zvyky, ale místo nich zaváděl křesťanské. Zasloužil se o to, že bardové i druidové se stali mnichy a pohanské kněžky začaly žít po způsobu řeholnic. Irové k němu lnuli jako k otci a zámožní mu nosili dary, které on odmítal s odůvodněním, že chudoba je nejjistější cestou do nebe.
vice: www.catholica.cz
modlitba sv. Patrika Povstávám dnes v síle a moci, skrze Trojici
film Svätý Patrik