nereid2
Đức Phanxicô không phải là Giáo hoàng. Benedict là. www.youtube.com/channel/UCQXlwqOsZe9mbY…