ബെർഗോഗ്ലിയോയുടെ "നവ ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിൻ്റെ“ മുഖമാണ് സ്വവർഗ്ഗഭോഗ …

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ “ഉപദേശകനായി“ നിയമിച്ച അമേരിക്കൻ സ്വവർഗ്ഗഭോഗ പ്രവർത്തകൻ ജയിംസ് മാർട്ടിൻ എസ് ജെ സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ ഒക്ടോബർ 6 വരെ റോമിൽ …