Boží slovo na den 21.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za …
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Anna Dagmar likes this.
Císař Valens pronásledoval katolíky. Hlavně chtěl
přiměti svatého Basilia, biskupa v Cesarei Kapadocké,
ke společenství s Ariány. l poslal k němu vladaře Modesta,
jenž mu pravil: „Nepovolíš-li, veliké škody .utrpíš“.
„]aké?“ tázal se svatý Basilius. „Ztrátu jmění, vyhnanství,
muky, smrt“, odvětil vladař. „Hroz jinými věcmi — těmito
bych- ničeho neztratil. Ničeho nemám, leda tyto staré
šaty a něko…More
Císař Valens pronásledoval katolíky. Hlavně chtěl
přiměti svatého Basilia, biskupa v Cesarei Kapadocké,
ke společenství s Ariány. l poslal k němu vladaře Modesta,
jenž mu pravil: „Nepovolíš-li, veliké škody .utrpíš“.
„]aké?“ tázal se svatý Basilius. „Ztrátu jmění, vyhnanství,
muky, smrt“, odvětil vladař. „Hroz jinými věcmi — těmito
bych- ničeho neztratil. Ničeho nemám, leda tyto staré
šaty a několik knih; kamkoli mne vypovíš, budu všude
jako doma; mučiti mne nemůžeš, nebot' mé tělo jest celé
vychřadlé, & zabiješ-li mne, pomůžeš mně tím dříve do
nebe.“ ——„Ale tak neohroženě nemluvil se mnou ještě
žádný člověk“, s podivením řekl Modest. „Bezpochyby“,
odpověděl Basil, „nemluvil jsi ještě nikdy se žádným
katolickým biskupem, nebot' jinak by nemluvil než já“.
[ propuštěn jest & ponechán v pokoji.
Zedad
Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh požehnal Noemovi a jeho synům a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Ať má před vámi bázeň a strach veškerá zemská zvěř, všichni nebeští ptáci, všechno, co leze po zemi, i všechny mořské ryby. Odevzdávám je do vaší moci. Vše, co se pohybuje a je živé, bude vám k jídlu, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh požehnal Noemovi a jeho synům a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Ať má před vámi bázeň a strach veškerá zemská zvěř, všichni nebeští ptáci, všechno, co leze po zemi, i všechny mořské ryby. Odevzdávám je do vaší moci. Vše, co se pohybuje a je živé, bude vám k jídlu, všechno vám dávám právě tak jako zelené rostliny. Jen maso s jeho duší, to je krví, nesmíte jíst. Zajisté budu žádat i vaši krev, která je spojena s vaším životem; budu ji žádat od každého zvířete, tím spíše budu žádat život člověka od člověka, který je druhému bratrem. Kdo prolije lidskou krev, (také) jeho krev bude prolita člověkem, neboť (Bůh) učinil člověka jako Boží obraz. Ploďte a množte se, rozšiřte se po zemi a vládněte na ní!“ Potom řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi.“
Gn 9,1-13

Žalm:
Hospodin popatřil z nebe na zem.

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,
a všichni králové země tvou slávu,
až Hospodin znovu zbuduje Sión,
až se objeví ve své slávě.
Skloní se k modlitbě opuštěných
a nepohrdne jejich prosbou.

Kéž je zapsáno pro příští pokolení,
aby budoucí národ chválil Hospodina.
Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně,
popatřil z nebe na zem,
aby slyšel nářek zajatců,
aby vysvobodil odsouzené k smrti.

Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí
a jejich potomstvo potrvá před tebou,
aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno
a jeho chválu v Jeruzalémě,
když se spolu sejdou národy
a království, aby sloužily Hospodinu.
Zl 102

Evangelium: Mk 8,27-33

Církevní kalendář:
sv. Petr Damiani (+1072)
Byl sirotkem z Revanny. Po tvrdém dětství mu jeden ze starších bratrů umožnil studie. Petr přijal jeho jméno Damián. Po studiích měl úspěch, ale říkal si, že jej sláva a pocta neučiní šťastným a že je důležitější myslet na věčnost. Žil asketicky a v 28 letech odešel do společenství poustevníků ve Fonte Avellana u Gubbia. Později se stal převorem a pak byl ustanoven biskupem v Ostii a kardinálem. Již dříve často káral hodnostáře a usiloval o obnovu církve. Napsal mnoho učených spisů. Poslední cestu konal do rodného města, aby tam dosáhl smíru s papežem.
více: catholica.cz