Boží slovo na den 9.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech …
pokorny and one more user like this.
pokorny likes this.
Bratia a sestry likes this.
Děkuji Stylito za vklad, dnes je mimořádný den!
„Pokoj vám!“
Bratia a sestry and one more user like this.
Bratia a sestry likes this.
Zedad likes this.
Zedad
A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali
Bratia a sestry and one more user like this.
Bratia a sestry likes this.
Kallistratos likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_07a.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_07a.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“
Sk 2,1-11

Žalm:
Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
Nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
Země je plná tvého tvorstva.

Hynou, když vezmeš jim život,
a vracejí se do svého prachu.
Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,
a obnovuješ tvář země.

Nechť věčně trvá Hospodinova sláva,
ať se Hospodin těší ze svého díla!
Kéž se mu líbí má píseň:
má radost bude v Hospodinu.
Zl 104(103)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.
1Kor 12,3b-7.12-13

Evangelium: Jan 20,19-23

Církevní kalendář:

Seslání Ducha Svatého
Letnice (lat. Pentecostes = 50. den po velik.), židovský svátek slavený jako dožínky na poděkování za úrodu, se stal dnem seslání Ducha Svatého na apoštoly, shromážděné i s Pannou Marií na modlitbách. V tento desátý den od Nanebevstoupení dovršil Bůh dílo našeho vykoupení sesláním svého svatého Ducha. V něm dává církvi život, v něm jej nacházejí a vyznávají lidé všech národů. Díky jemu se světem šíří prožívání radosti ze vzkříšení a kam pronikne Kristův Duch, tam pro křesťana povstává nový život.
více: catholica.cz

sv. Efrém Syrský (+378) Pocházel ze severní Sýrie od hranic s Tureckem. Stal se jáhnem a věhlasným učitelem v rodné Nisibis v Mezopotámii a asi od r. 363 pokračoval v Edesse, kde založil teologickou školu.
Modlitbou, sebezapíráním, čtením Písma sv. a duchovním vzděláváním dospěl ke křesťanské dokonalosti. Hříšníkům ukazoval cestu pravdy, jako kazatel hájil víru proti bludařům a prokazoval jim skutky lásky. Byl mírný, laskavý a ctitel Panny Marie. Zanechal mnoho syrsky psaných spisů a hymnů.
více: catholica.cz
Anna Dagmar and 2 more users like this.
Anna Dagmar likes this.
Bratia a sestry likes this.
Zedad likes this.