Stylita
32319

Boží slovo na den 28.11. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou;…
Joske likes this.
apredsasatoci
Victory, David za kráľa pomazany bol. Tz., že ponuku prijal. Ako je na tom Vigano? Prijal? Neprijal? To je oč tu beží!
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Nejvyšší úředníci se shlukli a nalezli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha. Pak přišli a řekli králi s odvoláním na zákaz: „Králi, nevydal jsi zákaz, že každý, kdo by v údobí třiceti dnů (něco) žádal od nějakého boha nebo člověka, a ne od tebe, králi, aby byl vhozen do lví jámy?“ …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Nejvyšší úředníci se shlukli a nalezli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha. Pak přišli a řekli králi s odvoláním na zákaz: „Králi, nevydal jsi zákaz, že každý, kdo by v údobí třiceti dnů (něco) žádal od nějakého boha nebo člověka, a ne od tebe, králi, aby byl vhozen do lví jámy?“ Král odpověděl: „Tak je stanoveno podle médského a perského zákona a ten nelze zrušit.“ Nato oznámili králi: „Daniel z judských vyhnanců neměl ohled na tebe, králi, ani na zákaz, který jsi podepsal, a třikrát denně se modlí svou modlitbu.“ Když to král uslyšel, velmi se rozmrzel, snažil se Daniela zachránit a až do západu slunce se namáhal, jak by ho vysvobodil. Proto se ti muži shlukli ke králi a řekli mu: „Věz, králi, že je médský a perský zákon: Žádný zákaz či ustanovení, které vydá král, nesmí se změnit.“ Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a hodili ho do lví jámy. Král však ještě řekl Danielovi: „Ať tě zachrání tvůj Bůh, kterého ctíš bez ustání!“ Pak byl přivalen kámen, položen na otvor jámy a král ji zapečetil pečetním prstenem svým i svých velmožů, aby se s Danielem nic nezměnilo. Potom král odešel do svého paláce, ale strávil noc bez jídla, nechtěl, aby se přineslo něco z pokrmů, i spánek ho minul. Na úsvitě, jak se rozednilo, král vstal a chvatně odešel ke lví jámě. Když se přiblížil k jámě, bolestným hlasem volal Daniela. Zeptal se: „Danieli, služebníku živého Boha, mohl tě od lvů vysvobodit tvůj Bůh, kterého jsi bez ustání ctil?“ Tu Daniel promluvil na krále: „Králi, buď živ navěky! Můj Bůh poslal svého anděla a ten uzavřel ústa lvů, že mi neuškodili, neboť jsem byl před ním shledán nevinný; ale ani vůči tobě, králi, jsem nespáchal nic zlého.“ Tu se král velmi zaradoval a poručil Daniela vytáhnout z jámy. Když byl Daniel z jámy vytažen, nenašlo se na něm žádné zranění, neboť důvěřoval ve svého Boha. Pak poručil král, aby přivedli ty muže, kteří Daniela obžalovali, a hodili je do lví jámy s jejich syny i ženami. Nedopadli ani k podlaze jámy, a už se jich lvi zmocnili a rozdrtili všechny jejich kosti. Potom král Dareios napsal: Všem národům, kmenům a jazykům, kteří přebývají po celé zemi: Ať se rozhojní váš pokoj! Vyhlašuje se ode mě rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli a báli Danielova Boha, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky, jeho království nebude zničeno, jeho moc nemá konec. Zachraňuje a vysvobozuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. Daniela vysvobodil z moci lvů.
Dan 6,12-28

Žalm:
Roso a jíní, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Zimo a chlade, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Ledy a sněhy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Noci a dni, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Světlo a temno, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Blesky a mraky, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Země, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.
Dan 3

Evangelium:
Lk 21,20-28

Církevní kalendář:
sv. Papinián, Miloslav (Mansuet) a 9 druhů: Urban, Krescens, Habetdeus, Eustracius, Kreskonius, Vicis, Felix, Hortulán a Florencian Midilen
Tato dnešní připomínka se týká skupiny biskupů a hlasatelů evangelia (na mnohých místech se uvádí, že všech 11 bylo biskupy, ale z martyrologia 2011 to není zřejmé). Jedná se o mučedníky a trpící pro věrnost víře přibližně v období mezi léty 453 až 460 v severní Africe za vandalského tažení pod velením ariánského krále Geisericha. Byli obhájci pravé víry proti ariánskému bludu.
Papinián působil jako biskup v diecézi Vita (místo ztotožňováno s Beni-Derraj) a Miloslav, zvaný Mansuet, byl biskupem v Urusi (později nazvaném Henchir Sougda v současném Tunisku). Starobylé město Urusi bylo v V. století při vpádu vandalské armády vypáleno. Oba biskupové působili v severní Africe na území dnešní Libye a Tuniska, kde neohroženě hájili katolickou víru proti tomu, co se snažil prosazovat vandalský král Arian Genserich. Za to byli z jeho rozkazu krutě mučeni. Po celém těle byli páleni rozžhavenými pruhy železa nebo železnými deskami. Martyrologium oba umučené preláty uvádí v čele skupiny dalších perzekuovaných afrických vyznavačů, z doby pronásledování Vandaly.
Stejně a pro totéž hlásání katolické nauky byli pak mučeni a odsouzeni k vyhnanství další biskupové: Urban (uváděný jako biskup Girba na ostrově Djerba v Tunisku), Krescens (biskup Bizia), Habetdeus z Theudalis (pozdějšího Henchir-Aouam) v dnešním Tunisku, Eustracius biskup Sufes (Henchir-Shiba), Kreskonius působící v Oëénsis u Tripolisu, Vicis z Henchir-Sabratu a Felix biskup z Adrumeto (Sousse). Poslední dva, Hortulán z Bennefa a Florencian, jenž působil v Midilen v Numidii, skončili ve vyhnanství, kde také osvědčili svou víru.
catholica.cz
Kallistratos
.....Potom král Dareios napsal: Všem národům, kmenům a jazykům, kteří přebývají po celé zemi: Ať se rozhojní váš pokoj!.....
Joske likes this.