Boží slovo na den 12.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako …
Mates5485 likes this.
Zedad
Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“
Iz 55,10-11

Žalm:
Hospodin vysvobodil spravedlivé z každé jejich tísně.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Hospodinovy oči hledí na spravedlivé,
k jejich volání se kloní jeho sluch.
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel,
vysvobodil je z každé jejich tísně.
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
na duchu zlomené zachraňuje.
Zl 34

Evangelium: Mt 6,7-15

Církevní kalendář:
sv. Dorotej, Petr a Gorgonius (+303)
Tito tři patřili ke křesťanům v Diokleciánově paláci. Diokleciána k pronásledování poštval spoluvládce Galérius a jeho matka, protože křesťané odmítali obětovat. V únoru 303 začal Dioklecián pronásledování a vydal čtyři edikty týkající se křesťanů. 1. nařizoval postavit je mimo zákon, zbavit je všech občanských práv. 2. byl příkazem k zatýkání biskupů, kněží a jáhnů. 3. nutil křesťany odpadnout od víry a obětovat bohům. 4. hrozil smrtí všem, kdo by se vzepřeli císařským nařízením.
Petr měl na starosti vojenskou službu v paláci, Dorotej byl hlavním komorníkem, ale přijal prý také kněžské svěcení a oba vynikali apoštolskou horlivostí. Dorotej věděl o plánech císaře a do poslední chvíle chtěl chránit své bratry. Oba i s dalším komorníkem Gorgonem byli hned po vyhlášení prvního ediktu zajati a krutě mučeni. První byl prý na řadě Dorotej, který povzbuzoval a těšil své spolubratry. V aréně podstoupil bičování, lámání kostí a rdoušení. S ním šli na krutou smrt i druzí dva, vědomi si toho, že žít s Kristem znamená s ním i umírat.
catholica.cz