Boží slovo na den 20.9. A.D. 2019

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: …
Anna Dagmar likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_05.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi
Milovaný! Tak vyučuj a povzbuzuj (jak jsem ti já přikázal). Učí-li někdo jinak a nedrží se zdravých slov Pána Ježíše Krista a učení shodného se zbožností, je nafoukaný, ničemu nerozumí, je to chorobný šťoural a hádá se o slovíčka. Z toho pak povstává jen …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_05.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi
Milovaný! Tak vyučuj a povzbuzuj (jak jsem ti já přikázal). Učí-li někdo jinak a nedrží se zdravých slov Pána Ježíše Krista a učení shodného se zbožností, je nafoukaný, ničemu nerozumí, je to chorobný šťoural a hádá se o slovíčka. Z toho pak povstává jen nevraživost, sváry, urážky, zlomyslné podezřívání a ustavičné třenice mezi lidmi zkaženými, kteří ztratili smysl pro pravdu a domnívají se, že zbožnost je pramenem zisku. Zbožnost je skutečně pramenem zisku pro toho, kdo je se vším spokojen; nic jsme si přece na svět nepřinesli a nic si z něho také nemůžeme odnést. Máme-li však co jíst a do čeho se obléci, buďme s tím spokojeni. Ti, kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do pokušení a zamotávají se do mnohých nesmyslných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolestí. Ale ty, Boží muži, před tím utíkej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil před mnoha svědky slavnostní vyznání.
1Tim 6,2c-12

Žalm:
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

Proč bych se měl bát za dnů neštěstí,
když mě svírá zloba nepřátel,
kteří spoléhají na svůj majetek
a chlubí se přemírou bohatství?

Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí,
není s to zaplatit Bohu své výkupné.
Cena života je příliš veliká, nikdy nebude stačit,
aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.

Neboj se, jestliže někdo zbohatne
a vzroste majetek jeho domu.
Až zemře, nic si s sebou nevezme,
nesestoupí s ním jeho jmění.

I kdyby si za svého života liboval:
„Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil“,
přece se připojí ke svým předkům,
kteří navěky neuzří světla.
Zl 49

Evangelium:
Lk 8,1-3

Církevní kalendář:
sv. Ondřej, Pavel a druhové (+1838-1867)
Pohled do historie: Křesťanské poselství se do Koreje dostalo z Číny kolem roku 1780. Přinesli je korejští cestovatelé a první křesťanská společenství se v Koreji začala tvořit zásluhou laiků. Brzy nato přišli do země misionáři ze západu, zejména jsou vzpomínáni z Francie, kteří kolem poloviny následujícího století položili za šíření víry v Koreji své životy společně s mnoha místními mučedníky šířícími víru ve své zemi. Jejich krev se stala semenem nových křesťanů. Podobně jako jinde i zde počátek šíření křesťanství byl spojený s velkým pronásledováním, které bylo podporováno zákonem z r. 1802, jenž šíření křesťanské víry zakazoval pod trestem smrti. Z těch, kteří měli v Koreji za samozřejmé, že je třeba poslouchat více Boha než mocné tohoto světa, papež Jan Pavel II. 6. 5. 1984 prohlásil 103 za svaté při pastorační návštěvě této země.
více: catholica.cz