Boží slovo na den 12.9. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, …
Stylita
Svátek Jména Panny Marie
12. září, nezávazná památka

Martyrologium dnes na prvním místě uvádí svátek jména Panny Marie. Pro celou církev vznikl jako památka na poražení turecké armády u Vídně v r. 1683, které souviselo se vzýváním jména Panny Marie a s její pomocí. Je tedy zároveň projevem vděčnosti a poukazem na identitu jména Mariiny vznešené, neporazitelné osobnosti a pomocnice křesťanů v …More
Svátek Jména Panny Marie
12. září, nezávazná památka

Martyrologium dnes na prvním místě uvádí svátek jména Panny Marie. Pro celou církev vznikl jako památka na poražení turecké armády u Vídně v r. 1683, které souviselo se vzýváním jména Panny Marie a s její pomocí. Je tedy zároveň projevem vděčnosti a poukazem na identitu jména Mariiny vznešené, neporazitelné osobnosti a pomocnice křesťanů v nejtěsnější Boží blízkosti.

více: catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy.
Kol 3,12-17

Žalm:
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina v jeho svatyni,
chvalte ho na jeho vznešené obloze!
Chvalte ho pro jeho mocná díla,
chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!

Chvalte ho hlaholem trouby,
chvalte ho harfou a citerou!
Chvalte ho bubnem a tancem,
chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!

Chvalte ho zvučnými cimbály,
chvalte ho cimbály hlučnými!
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
Zl 150

Evangelium:
Lk 6,27-38

Církevní kalendář:
sv. Quido (+asi1012)
Pocházel z chudé rodiny na belgickém území. Pro svou velkou zbožnost se stal kostelníkem a vynikal skutky milosrdné lásky k chudým. Vykonal pouť do Říma a do Svaté země. Zemřel jako anderlechtský kostelník.
více: catholica.cz